Pơk uănh mông nar djăt: 7/12/2019

   VOV4.M’nông: Khay 11/2019, Đà Lạt- Lâm Đồng wơt tay rlău 500 rbăn tơ\ năch pâl nđaih, n’hao le\ rngôch năch pâl nđaih ntơm bah bôk năm tât a[aơ rlău 6 rkeh 200 rbăn tơ\ , hao 10% rđ^l đah ndrel khay dja năm e. Bah meng ăp ndơ geh [ư pâl nđaih way ơm, rgop âk tâm nău hun hao bah n’gâng kan dja. Mât ue\h nău dăng dja, Đà Lạt- Lâm Đồng dôl ntru\t nsôr [on lan n’hanh ăp doanh nghiệp ntuh kơl hun hao pâl nđaih tuch tăm.

            Ndrel băl hăn pâl nđaih ta du đêt ntu\k tuch tăm ta phường 7, nkual [on têh Đà Lạt (Lâm Đồng), yuh Nguyễn Thị Lan Hương, năch pâl nđaih tât bah n’gor Bình Thuận an lah, mô geh ndơ ue\h rlău ti he nơm sơch klêh rlong sa ăp ntil play do, bum biăp ta mir d^l. Đah yuh, aơ lah du trong hăn pâl nđaih geh âk nău saơ mhe, dơi rlong [ư nău kan bah nu^h kan tuch tăm n’hanh nkah tay ăp mông nar ue\h:

            “Gâp du\t u\ch rnôk hăn tât ta aơ, uănh bri dak neh ntu ue\h, play du\t kah ue\h, mô saơ geh phân dak si đêt. Uănh saơ nău jêng êng n’hanh rnôk he klêh n’hanh sa ta mir d^l ns^t tay nău du\t rhơn ue\h”

            Hôm đah năch Trần Đăng, tât bah n’gor Bình Dương, aơ lah tâl 4 păng hăn tât Đà Lạt- Lâm Đồng gay hăn pâl rlu rlău. Păng an g^t, rnôk ho\ bên ăp ntu\k pâl nđaih kơt leng Prenn, leng Datanla, n’glău Than thở, Thung lũng tình yêu, Yôk mộng mơ, Mir kao nkual [on têh…, nău joi, nău ue\h mhe ma ntil pâl nđaih tâm mir tuch tăm lah du nău n’glêh di. Dơi lăp nsum săk he tâm mir ba, dơi mâp n’hanh djăt ăp nu^h kan lo\ mir nkoch mpeh rêng [ư tăm, mât chăm, an luh ndơ geh [ư tuch tăm kloh lah du nău du\t ue\h m[ak, ns^t tay nău tâm dêh ro\ng.

            “Hao Đà Lạt ma lăp uănh ăp mir geh tơm sa play du\t ue\h, du\t kah kơt aơ ri gâp saơ du\t ue\h. Neh ntu ta aơ du\t ue\h măt uănh. Nu^h [on lan mô lah ăp nu^h tơm râng uănh du\t rah rơch, nkoch n’hơ an ăp nu^h g^t kloh tơm sa play ta aơ mhâm [ư mât chăm”

            T^ng wa Vương Đình Thi, nu^h tơm mir dâu tây ta phường 8, nkual [on têh Đà Lạt (Lâm Đồng), ntơm nơh nău wơt năch lăp tâm mir hăn uănh ntoh êng dơm. Yor kơt nê| lơn âk ăp ntu\k tât mô đăp mpăn ăp rnoh khlay mpeh ntu\k ntô ndơ do\ng, kơp le\ ma ndơ geh tuch tăm biăp, play mô geh âk ntil n’hanh du\t kah ue\h đo\ng.  Ntơm bah nar n’gâng kan ta ntu\k rdâk njêng đề án n’hanh ntru\t nsôr, nt^m nti, ntop kơl nu^h [on lan râng trong leo [ư pâl nđaih tuch tăm ri nău rho\ do\ng an năch ho\ ăp to\ng rêng lơn, ns^t geh wa\ng sa âk lơn đo\ng.

            “Trong [ư dja dôl hun hao dơh ue\h n’hanh nău u\ch bah năch  du\t âk đo\ng. Khân păng u\ch hăn tât mir lôch ti ti he nơm klêh sa êng ăp play dâu, play blân srat, mô dơn nê lah koh êng kao súp-lơ, kao bó xôi, biăp vitamin, koh ta mir jêng khân păng du\t di nuih n’hâm. Mpôl hên u\ch ro\ng n’hao t^ng kơn choat hăn t^ng trong r[o\ng pâl nđaih săk ue\h n’hanh tuch tăm công nghệ mhe nkre njêng trong wa\ch rgum âk an năch pâl nđaih”.

            Wa Nguyễn Thị Bích Ngọc, Groi giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao n’hanh Pâl nđaih n’gor Lâm Đồng an g^t, nău u\ch geh hăn pâl uănh, joi g^t bah năch đah pâl nđaih tuch tăm dja lơn ma âk. N’gâng kan pâl nđaih n’gor Lâm Đồng dôl ntru\t nsôr tay nu^h [on lan kan lo\ mir n’hanh ăp nhih pah kan doanh nghiệp tâm n’gor ntuh kơl gay hun hao t^ng trong r[o\ng săk geh âk.

            “Rnôk săk ntơ pâl nđaih tuch tăm njêng luh ri lor  bôk năp ăp đơn vị ân dơi kơp dơn geh ăp rnoh năch tât da dê, mô dơn nê âk đơn vị tăch vé an năch hăn lăp uănh pâl hôm ns^t geh wa\ng sa âk rlău tăch ndơ geh [ư đo\ng. Mpôl hên dôl n’hao dăng pah kan nkoch n’hơ, ntru\t ntrôl ngăch n’hanh ndrel hăn đah ăp đơn vị, mpôl kan, ăp nu^h n’hao săk geh rho\ do\ng pâl nđaih bah ăp trong leo [ư pâl nđaih tuch tăm ho\ dơi kơp dơn”.

            Lôch bơi 3 năm r[o\ng trong n’hanh hun hao, tât a[aơ Đà Lạt- Lâm Đồng ho\ geh rlău 30 ntu\k pâl nđaih tuch tăm dơi pă an si [u\t kơp dơn di rnoh n’glăp rho\ do\ng năch, rlău 10 ntu\k êng [a [a\ dôl tâm rnôk n’hao ntuh kơl. Nău uănh khlay n’hanh nta ăp trong dơh an ntil pâl nđaih tuch tăm lăp rho\ do\ng năch ho\ [ư geh âk ntil ndơ, rgop n’hao pâl nđaih- n’gâng kan wa\ng sa tơm bah Đà Lạt, Lâm Đồng- hun hao dăng lơn./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng