Pơk uănh mông nar djăt: 18/9/2019

VOV4.Mnông:  {ư tay bôk nău kan rơh r[u\n nchră tal 37, nar aơ 18/9, Uỷ ban rnâng kan Quốc hội an tâm rgop mpeh nău nchrăp Nghị quyết bâh Quốc hội an do\ng nău kan le\ rngôch ntuh kơl hun hao wa\ng sa- rêh jêng nkual rnoi đê|, gôl yôk n’hanh nkual geh nău wa\ng sa- rêh jêng du\t jêr jo\t lvang năm 2021-2025. nău nchrăp kan le\ rngôch hun hao wa\ng sa rêh jêng nkual [on lan rnoi đê| n’hanh gôl yôk mpo\ng tât nkô| u\ch lah ntuh kơl an hun hao ntop n’hao tay nău dơi mât rnă njrăng, mât ueh nâp nău dơi [ư tơm n’har bri ngih dak, hăn ndrel đah jut jăng ach o, n’hao nău rêh nău m^n an [on lan, ngăn lah [on lan rnoi đê| n’hanh gôl yôk đah nkual hun hao, mât nâp n’hanh n’hao nău way ueh văn hoá way ơm bâh ăp mpôl rnoi, ntop khlay ta nău [ư t^ng nău mhe n’hanh tâm ban ntu\k rêh jêng, gay ma dơi geh nkô| mpo\ng mô geh du hê nu^h nklơi tay ba kơi.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng