Pơk uănh mông nar djăt: 20/3/2019

 VOV4.M'nông Nar nđaơ 19/3, Mpôl groi nđôi bah Uỷ ban Thường vụ Quốc hội le\ geh nar pah kan đah UBND nkuăl Dak Glông (Dak Nông) mpeh “Nău [ư t^ng trong kơl, pháp luật mpeh [ư t^ng bôk naư kan r[o\ng t^ng lam dak n’hu\ch ach o nâp nal ta nkual rnoi mpôl đêt, nkual yôk lvang 2012-2018”. T^ng nău mbơh, năm bah năp nkuăl Dak Glông le\ [ư t^ng ăp trong mkra, đah nău ntuh kơl mpeh ntung trong, ăp nău kơl n’hu\ch ach o bah ngih dak, kơl nu\ih [on lan ntơm rgâl nău rêh kơt nsing nơm kơl an rnăk ach o, êp ach o; bôk nău kan ntop kơl tơm tăm, nt^m nău kan, ntop kơl dak si n’hanh mât uănh săk soan... Bôl ndr^ rnoh rnăk ach o n’hanh êp ach o năm 2018 bah nkuăl hôm e âk. Nkô| nău lah yor [on lan gu\ âm dah ro\ng bâh ăp ntu\k êng tât, nkhah rnăk bah rnăk ach o, trôk nar duh phang...

Ta năp ne\, mpôl kan ua\nh nđôi bâh Uỷ ban rnâng kan Quốc hội le\ geh rơh pah kan đah UBND nkuăl Tuy Đức n’gor Dak Nông. T^ng nău mbơh tơih, tât a[aơ, rnoh rnăk ach o bâh nkuăl Tuy Đức lah 27,8%. Lam nkuăl geh 8/45 thôn bah nău du\t jêr jo\t. bôl ma kơt ne\, nkuăl hôm nha ê ho\ geh xã bah ach o. tâm pe năm ba năp, rnoh rnăk ach o huch ta nkuăl Tuy Đức mô geh di t^ng nău nchrăp, du\t âk lah yor rnăk ach o hao tay âk rnôk kơp t^ng nău mbơh ach o n’hanh geh rnăk mhe tât ta ntu\k lah rnăk ach o..nău mbơh [ư nkô| kan ngih dak n’huch ach o nâp nâl n’hanh ăp nău kơl ach o hôm nha mô geh dơi [ư, du đê| nău kơl kan mbrơi đah nău pah kan .

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng