Pơk uănh mông nar djăt: 24/9/2020

N’gor Kontum

-Tu\k rgâl tât âk ntu\k, kêng măng ndrel măng geh mih, bri duh nar.

- Sial dăng đêt

- Nar trôk duh ntơm bah:  30→ 32 đô| C

- Măng trôk nđik ntơm bah:  20→ 22 đô| C

 

N’gor Gialai

-Tu\k rgâl tât âk ntu\k, kêng măng ndrel măng geh mih, bri duh nar.

  - Sial dăng đêt

- Nar trôk duh ntơm bah: 29→ 31 độ C, ; êng nkual Cheo reo 32→ 34 đô| C

- Măng trôk nđik ntơm bah: 19→21 đô| C; êng nkual Cheo reo 23→25 đô| C.

 

N’gor  Daklak

-Tu\k rgâl tât âk ntu\k, kêng măng ndrel măng geh mih, bri duh nar.

- Sial dăng đêt

- Nar trôk duh ntơm bah: 30→ 32 đô| C

- Măng trôk nđik ntơm bah:  20→ 22 đô| C

 

N’gor  Daknông

-Tu\k rgâl tât âk ntu\k, kêng măng ndrel măng geh mih, bri duh nar.

- Sial dăng đêt

- Nar trôk duh ntơm bah: 29→ 31 đô| C

             - Măng trôk nđik ntơm bah: 29→21 đô| C

 

N’gor Lâm Đồng

-Tu\k rgâl tât âk ntu\k, kêng măng ndrel măng geh mih, bri duh nar.

- Sial dăng đêt

- Nar trôk duh ntơm bah: 28- 30 đô| C; êng nkual [on têh Đà Lạt 24→26 đô| C

- Măng trôk nđik ntơm bah: 18→20 đô| C; êng nkual [on têh Đà Lạt 14→16 đô| C

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương