VOV4.Mnông: Đah âk nu^h Sêdăng ta nkuăl Tu Mơ Rông, n’gor Kon Tum bâh ri a to\ng sa le\ rhơn hôm, yơn wa bu ur Y Bắp ta xã Tê Xăng dôl sâm geh bâh ăp tơm play ta nkual neh nơm. Nkô| trăch “Nkual [on lan mhe” pơh aơ nkoch đah wa.

 

            Tâm bar pe năm ba năp, rnôk nkuăl Tu Mơ Rông mbơh nău kan tăm sâm rse âk an âk xã r^ wa Y Bắp le\ g^t tăm n’hanh geh bar pe jât rkeh prăk ăp năm bâh tơm sâm aơ. Wa nkoch, nău m^n u\ch tăm sâm rse ntơm geh rnôk wa manh n’hanh nkrem du đê| prăk bâh tăch rvăt ndơ bum mbo bâh [on lan Sêdăng tâm nkual.

            Rnôk ne\, tăch rvăt, [ư mir du\t o\ r’ah yơn kanu\ng geh to\ng sa, mô geh prăk ma nkrem đo\ng. tâm rnôk ne\, [on lan hăn ta bri joi tơm sâm rse d^ng âk geh d^ng âk tăch an bu, hôm ta bri r^ ăp nar lơ ma sêng ntil aơ. Ăp rơh hăn ta bri, wa Y Bắp saơ tơm aơ dơh hon, kanu\ng tăm ta neh l’^t lah dơi hon  da dê. Tât khay ru\ng n’ha, lôch ne\ lah ntoh nkur nse. Kơt ne\, bum sâm têh ăp rơh ru\ng-chăt n’ha. Nău u\ch tăm sâm rse ntơm tâm nău m^n n’hanh Y Bắp le\ ntơm [ư dâl. Rnôk rvăt sâm rse bâh [on lan. Y Bắp mât tay bum jê|, săch nkual neh mir mhe leo tăm tâm breh đa ăp ntil tơm êng, yor “lah an jo\ lah reh sâm kro mô dơi tăm tay”.

            Lôch tă bar pe năm nkre tăm nkre ma kơt nti, rnôk saơ sâm tăm le\ hun hao ueh, Y Bắp le\ tăm bâh bar pe mir 1 tât 2 ha tăm tâm breh đah  mbo keh, mbo ngăn, bum, ba…le\ pơk tăm âk lơn ta nâ, n’hâm tơm công nghiệp kơt cà phê, bời lời. Y Bắp nkoch, a[aơ gâp mô g^t mơh d^ng âk rnoh neh tăm sâm rse, yơn 50 ha tơm công nghiệp ăp ntil r^ sâm rse aơ dơi tăm tâm breh da dê.

            Rnôk hăn ta bri joi sâm krăk tăch, [on lan ta ntu\k kanu\ng geh joi bum têh kanu\ng d^ng lău ti me yor sâm a[aơ le\ mô hôm geh, ê ho\ năn têh le\ bu ku^h dâl. Y Bắp tăm sâm, kâp bar pe năm  mơ geh bum têh. T^ng nău mbơh bâh wa y Bắp, sâm rse lơ ma an jo\ năm bum lơ ma têh, tăch geh rnoh khlay, ntil bum têh ih kro tăch khlay 500 tât 600 rbăn prăk/kg (7-10 kg bum rêh mơ an geh 1 kg bum kro), nu^h rvăt le\ tât ta jay. “Lah tăch le\ sâm a[aơ, klâp lah geh prăk rmen”. Y Bắp kơp kơt ne\.

            Ta nkuăl Tu Mơ Rông, geh 2 hê bu ur sam rse ntoh lư, yơn mpeh nău âk n’hanh nău geh r^ Y Bắp geh rlău, jêng lah bu kuăl păng lah “bu ur kruanh sâm rse”. Rlău ma nău geh bâh sâm, Y Bắp a[aơ dôl geh 15 ha tơm bời lời. rlău ma ne\, rnăk wa hôm nha geh bar pe jât ha sâm Ngọc Linh tăm le\ tât rơh rôk bum. Ta meng ne\, mir cà phê bâh wa Y Bắp le\ an geh play năm tal 2, dôl lêh play. Wa hôm nha rong sur, rpu, ndrôk n’hanh nău geh bâh mât rong an geh rhiăng rkeh prăk ăp năm.

            “Đah bu ur ta aơ,  nu^h u\ch tăm sâm rse, Y Băp mbra nti le\ bâh kĩ thuật tăm tât nău mât, tăch mhâm an geh âk”, wa Y Bắp nkoch:T^ng nău mbơh bâh Hội nông dân n’gor Kon Tum, Y Bắp lah nu^h tâm pêt tâm kơl, mbra kơl âk nu^h tâm nkual mpeh tơm tăm, kon rong. Mhe nơh Y Bắp geh n’gor săch an hăn râng rơh r[u\n nchră ntoh lư [on lan kan lo\ mir tăch rgâl blău gâl Trung ương ta Hà Nội.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng