VOV4.Mnông: Kơp tât rnôk aơ 20 nu^h tơm bri lah ăp cty, rnâng kan mât ua\nh bri njrăng, bri do\ng n’hanh 75 UBND xã, nkuăl têh bâh n’gor Kon Tum le\ pă an rlău 8.700 rnăk vâl, nu^h kan, 95 ntu\k kan n’hanh 30 rmôt rnăk mât ua\nh rlău 202.500ha bri. Bâh ntơm rnôk n’gor ntrôl nău kan pă bri an rnăk vâl, nu^h kan, ntu\k rêh jêng [on lan mât bri, rnoh nău [ư tih luật bti ta ntu\k le\ huch. Ndrel đah ne\ nu^h [on lan ăp nar lơ ma dêh dăch, geh nău kan lơn đah bri.

 

            Năm 2015, [on Plei Đak Wơt, xã Hơ Moong, nkuăl Sa Thầy dơn mât ua\nh rlău 8 ha tu tơm ta xã. Lôch geh tâm nchră, 295 rnăk [on lan tâm [on hăn tât du nău tâm ban u\ch njêng ntu\k kan 4 rmôt mât ua\nh bri. Ndrel đah [a [ơ mbơh tơih ăp rmôt kan ua\nh nđôi njrăng bu muih kăl bri gay ma mât bri, nu^h [on lan [on plei Đak Wơt hôm nha rdâk njêng nău tâm ton tâm ne\ geh nău ntru\nh na nê| mpeh ntrong kan n’hanh rnoh rmal đah nău tih mu^h kăl bri. Bâh ne\, rlău 1 năm ba năp rnoh neh bri tu tơm pă an [on plei Đak Wơt geh nu^h [on lan mât na nê|. Nô A Cường, du hê nu^h [on lan tâm [on an g^t:

“Gay ma mât bri [on lan geh du nău tâm ton ua\nh rmal, njrăng ăp nău [ư tih mpeh muih kăl bri tu tơm bâh thôn mât ua\nh. Geh nu^h [ư tih nt^t lah nu^h tâm thôn mô lah nu^h bâh ntu\k êng. Ntrong kan bôk năp ta rnoh đê| nău rmal bôk năp lah rnâng kan mât ua\nh bâh thôn, bâh ntu\k kan nkah an. Hôm tal 2 mbra lah rmal t^ng nkô| tâm ton bâh [on nt^t lah kơt rmal ma djăr, lôch ne\ sur.  T^ng rnoh tih jru mô lah thơl.

            Ta nkuăl Kon Plong, kanu\ng êng du ntu\k kan mât bri lah cty TNHH một thành viên lâm nghiệp Kon Plong le\ pă an 665 rnăk [on lan  đah 7 ntu\k rêh jêng, rmôt rnăk mât ua\nh bri ta rlău 20.700 ha bri tâm le\ rnoh neh 56.500 ha bri bâh ntu\k kan aơ. Nău geh an saơ tâm 5 năm ba năp ta nkual neh bri bâh cty mô an geh nău u\nh sa bri. Rnoh rơh mu^h kăl bri [ư mir, rnoh so\k si mô tâm di hu\ch âl. Nô A Pan, kruanh thôn Vi ô Lắc, xã Pờ Ê, nkuăl Kon Plong an g^t:

            “Ntơm nơh ê ho\ geh pă an [on lan rnăk [on lan khân păng mu^h mir văr ne\. pă an ntu\k rêh jêng lôch ne\ lah [on lan [ư na nê| mô hôm geh pit in neh bri tay. Tâm du khay 21 rmôt rnăk ne\ ăp nu^h hăn ua\nh nđôi, ngăch njrăng n’hanh lah đah khân păng aơ lah Đảng, ngih dak le\ pă an [on hên mê mô dơi geh nău [ư tih. Lah mê mô djăt bu ranh [on đah thôn r^ hê mbra leo mê hăn ta xã pah kan đah UBND xã”.

            Kơp tât rnôk a[aơ, 20 nu^h tơm bri lah ăp cty, rnâng kan mât ua\nh bri, bri mât n’hanh 75 UBND xã, nkuăl têh bâh n’gor Kon Tum le\ pă an rlău 8.700 rnăk [on lan, nu^h kan, 95 ntu\k rêh jêng n’hanh 30 rmôt rnăk [on lan mât ua\nh rlău 202.500 ha bri. Nău pă neh bri an rnăk [on lan, nu^h kan tâm ntu\k rêh jêng mât ua\nh ns^t tay nău geh săk rnglăy na nê|, ăp rơh [ư tih luật bri, su muih kăl bri [ư mir huch âk. Lah nu^h geh âk nău dêh dăch, way geh nău m^n rvê đah nău mât ua\nh bri ta Kon Tum, wa Phan Đình Nhã, groi kruanh Viện mbơh nău hun hao an g^t, nău pă bri an rnăk vâl, ntu\k rêh jêng mât ua\nh lah du trong hăn di gay ma mât bri.

            “Ntơm nơh ê ho\ geh pă nău đă mât bri r^ khân păng hôm nha mât êng ăp nkual bri aơ yơn ma mô geh nău tam hvi kanu\ng lah tâm ntu\k rêh jêng dơm đah nu^h êng bah dih r^ du\t jêr yor mpeh pháp lý lah khân păng mô geh nău dơi lah phoăy. Rnôk ma khân păng geh pă nău dơi mât ua\nh hôm r^ le\ geh nău knơm lơn rnôk mât ua\nh. Bôk năp gâp rmal t^ng nău way ta [on lôch ne\ gâp mbơh đah xã, mbơh đah n’gâng kan ta ntu\k r^ păng to\ng ntơ lah nău ntru\nh pháp luật. mât đăp mpăn an khân păng r^ nkre lah kan ndrel ntop đah nău way nkre lah mât leo t^ng luật pháp r^ khân păng mbra dơi mât bri.

            Geh pă neh, pă bri gay ma mât ua\nh bri, ndrel đah nău kan dơn kan đah bri ăp nar lơ ma n’hao, ăp rnăk vâl, ăp ntu\k rêh jêng, ntu\k rêh ta Kon Tum le\ dôl geh dơn bâh bri đo\ng. a[aơ ta bâh rnoh tâm trok nău kan mât ua\nh bri, nău geh râng geh ăp năm bâh du rnăk vâl tât râng bâh ua\nh bri, mât bri geh bâh 4 tât 6 rkeh 500 rbăn prăk. Đah ntu\k rêh jêng bâh 18 tât 143 rkeh prăk. Nău rêh bâh nu^h [on lan, bâh ntu\k rêh jêng ndrel dăch đah bri geh rgâl mhe lah ntu\k kan nâp dăng gay ma nău kan mât ua\nh bri ăp nar lơ ma ueh lơn.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng