VOV4.Mnông: Trôk ntơm nsru\p măng, mih phu\l, yơn wa Nguyễn Văn Tuyên ta xã Cuôr Đăng, nkuăl Cư M’gar hôm nha ntrôl ndeh rdeng bêng ndok mbe\ a nhap bâh ntu\k tăch ndơ s^t ta ntu\k bun ndok. Wa Tuyên an g^t, aơ lah nău kan way ăp nar, mô kơp duh phang mô lah mih n’hach, rnôk ăp nu^h tăch ndơ ntâl mpông s^t le\, s^t ta jay n’gon mpai, rlu rlău r^ wa ntrôl ndeh, njôt mpêh hăn ntu\k tăch ndơ ntơm nău kan nơm.

            Lôch du nar tăch ndơ, ăp ntil ndơ ndok geh jăng lam ntu\k tăch ndơ, du hê wa Tuyên kuaih mpêh lam njônh nkuel tât ăp trong hăn, rgum bun du ntu\k. ơm ôi, rnôk ăp nu^h hôm nha b^ch hăk, wa Tuyên hăn ta ntu\k tăch ndơ đah ndeh mô tô têk ndơ rdeng ndok ba kơi, bun bêng ndok ta thung lôch ne\ rdeng tât ntu\k bun ndok, [ah đah ne\ klâp ma 4km. nar ueh, nar duh kanu\ng bar pe tơ\ plơ\ lah lôch, yơn nar lễ, tết mô lah mih sial, hăn rdeng âk tơ\ plơ\ mơ le\. Tâm ntu\k tăch ndơ le\ kloh ueh, wa hôm nha hăn tâm nkual [on lan gu\ n’hanh rgo\ trong QL 14 (Trong Hồ Chí Minh) hăn rlet ta  ntu\k. wa Nguyễn Văn Tuyên an g^t:

            “ Gâp [ư kuaih ndok ta ntu\k tăch ndơ aơ le\ 15 năm. Geh 2 hê nu^h đo\ng [ư nsum, yơn khân păng saơ [ư nău kan aơ [ơ\, bô jêng lah mô hôm [ư. Gâp donh ndok tâm ntu\k tăch ndơ yơn lah saơ ta trong jăng âk ndok jêng lah gâp hăn kuaih mpêh ta trong an ueh kloh đo\ng. gâp kuaih ndok ta ntu\k tăch ndơ ta măng, nar gâp donh ndok ta trong. [ư du hê yơn rnôk geh nău kop ji geh kon bu klô gâp kơl [ư. Khay mih r^ mbe\, mhir, nsoh ao mih du\t jêr yơn lah he nsrôih dơm, mhâm blău ma der kan”.

            Ntu\k tăch ndơ ta Cuôr Đăng, nkuăl Cư M’gar dăch trong Hồ Chí Minh (QL 14) lah ntu\k rgum tăch ndơ bâh âk xã kiau meng. Ntu\k tăch ndơ geh rlău 100 rnăk tăch rgâl, pah kan bâh ơm ôi tât măng, đah rnoh ndok du\t âk. Yơn đah nău nsrôih rgum donh bâh wa Tuyên,  ntu\k tăch ndơ Cuôr Đăng way kloh ueh na nao, đăp mpăn njrăng rtoh u\nh sa, geh ntu\k kan Tài nguyên Môi trường n’hanh Công an n’gor Daklak rnê âk. Wa Nguyễn Ngọc Anh- kruanh rnâng kan mât ua\nh ntu\k tăch ndơ Cuôr Đăng an g^t:

            “ Wa Tuyên mô dơn donh rgum ndok tâm ntu\k ătch ndơ ma hôm nha donh rgum ta ntu\k [on Ko Neh ta trong QL 14, xã Cuôr Đăng, wa pah kan du\t jăp, du\t nsrôih. Bôl ma trôk duh mô lah mih, rnoh ndok tâm ntu\k tăch ndơ geh donh rgum n’hanh kuaih mpêh kloh, ntu\k tăch ndơ mpeh nău kan mât kloh ueh ntu\k gu\ rêh le\ geh n’gor Daklak pă bằng khen n’hanh tâm nău kan njrăng rtoh u\nh sa r^ geh công an njrăng rdâng u\nh sa nkhôm rnê”.

            Nkre lah donh kuaih ndok tâm ntu\k tăch ndơ, ta dăch nkual [on lan gu\, rgo\ trong  Hồ Chí Minh hăn rlău ta ntu\k, wa Nguyễn Văn Tuyên mhe dơn nău kan mât ua\nh ndonh ndok ta xã. Ta ntu\k nklang, trong hăn dơh nơih, jêng lah ndok ta xã Cuôr Đăng lah ntu\k geh ăp nu^h kuai meng tât nkhu\t ndok. Tâm ne\ du\t klach lah ndok mpeh n’gâng kan dak si kơt la nglai chuh n’hanh săk kh^t so meo, kik djăr geh srê. Yor ne\, nău mât đăp măpn kloh ueh n’hanh đăp mpăn rnă njrăng ta ntu\k bun ndok lah du nău ntul rlong ma păng geh tâm rdâng đah âk năm ba năp.Wa Tuyên ngơi:

            “Hăn ta ntu\k bun ndok he an nănh. Khân păng da\ ma nkhu\t lêng lang, gâp hô đo\ng mbơh đah khân păng. Bu kuaih mpêh ngih jay, rdeng du bôk ndeh nkhu\t ta pit trong, gâp kuaih le\ du ôi. Mhe nơh geh ntu\k nkh^t roch sur hăn nkhut ntung, du bôk ndeh kơt ne\ nkhu\t ta trong, gap ban mbơh ta xã rmal, a[aơ le\ mô hôm nănh nkhu\t tay”.

            Wa Y Na Niê- groi kruanh UBND xã Cuôr Đăng, nkuăl Cư M’gar an g^t, ntơm nơh, ta ntu\k tăch ndơ, rgo\ trong Hồ Chí Minh tât ntu\k kan UBND xã, ndok nkhu\t lêng lêng, yơn a[aơ le\ geh donh kloh, ntu\k gu\ rêh le\ geh rgâl ueh. Dơi geh nău ne\ lah bâh geh wa Nguyên Văn Tuyên nsrôih rgum donh ndok nkre ma mbơh tpih rgo\ jă an nu^h [on lan n’hao nău g^t m^n nkhu\t ndo\k di ntu\k nt^m đă. Tâm rnôk tơm prăk ta ntu\k ê ho\ geh gay ma trok nău kan mât kloh ueh ntu\k gu\ rêh, wa Nguyễn Văn Tuyên hôm nha nsrôih đah nău kan donh ndok, nău ne\ du\t rnê.

            “ Đah xã r^ a[aơ ê ho\ geh njêng rmôt kan rgum donh ndok, tâm ban kơt ê ho\ geh ntu\k an ndok bun ta ne\. wa Tuyên lah nu^h du\t nsrôih tâm nău donh rgum ndok. Gâp way mâp wa hăn donh ndok, rgum đah ndeh Honda lôch ne\ têk kơt lah rmoc, donh rgum lôch ne\ ndơ\ s^t ta ntu\k bun ndok gay ma ua\nh njrăng”.

            Năm aơ le\ rlău 60 năm deh, wa Tuyên hôm nha ngăch dăng gay ma [ư ueh jăp nău kan nơm; mô geh klach kam đah nău kan o\ r’ah jâk hô n’hanh [ơ\ djơh, [ô djơh. Ăp tơ\ geh nău mô ru ndal mô lah ta ăp rơh nar tết, lễ, ndok bun âk, wa Tuyên jă le\ ma ur n’hanh kon bu klô tât [ư nău kan donh ndok aơ an ueh kloh, yor ntu\k gu\ rêh đăp mpăn.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng