VOV4.Mnông: Lah du hê nai nti le\ rlu ranh s^t tât râng ănu kan ta ntu\k rêh jêng, đah nău knơm, nău nsrôih kan, dơn kan, wa Y Bhơi Niê ta [on Ea Yông, nkuăl Krông Pach, n’gor Daklak geh [on lan ăp [on dăch ngai g^t tât lah du hê bu ranh [on leo kan ueh lor “nu^h nai bâh [on lan Rđe”.

 

Bâh ntơm rlu ranh s^t rêh ta ntu\k, rlău 10 năm ba năp, wa Y Bhơi Niê geh [on lan knơm, n’gâng kan knơm săch  mât leo ăp nău kan kơt lah: nu^h kan ndrel ta BCH hội khuyến học, ntu\k kan mât ua\nh nu^h âk năm deh bâh xã Ea Yông, kruanh rnâng kan Mặt trận Tổ quốc [on Ea Yông A, Uỷ viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nkuăl Krông Pach. Năm aơ 72 năm deh, săk soan mô hôm dăng, wa hôm nha nsrôih tât râng nău kan mbơh tơih, nt^m leo [on lan g^t di n’hanh [ư t^ng ueh trong kan bâh Đảng, nău kơl pháp luật bâh ngih dak, rgo\ jă [on lan tâm [on tâm rnglăp, hun hao wa\ng sa rêh jêng, rdâk njêng nkual [on lan mhe, mât ua\nh an oh kon hăn nti. Wa Y Bhơi Niê nkoch:

 ăp tơ\ nu^h kan ta Mặt trận nkuăl jă r[u\n nchră, gâp le\ đă kon său rdeng gay ma tât ndrel tâm nchră đah oh nô. Tât râng nău kan ta ntu\k, gâp nkah đă tât ăp oh mon nsrôih nti n’hanh [ư t^ng nău m^n ueh ang bâh Hồ Chí Minh, an geh hă nti tât du\t tât lôch gay ma jêng du hê nu^h ntoh ang, geh nău kan ueh n’hanh jêng nu^h [on lan ueh tâm ntu\k rêh jêng, ba kơi tay geh nău kan an ge nsrôih kan, kơl an ngih dak, kơl an [on lan.

Lah bu ranh [on, kruanh rmôt kan rjaih nău bâh [on, ăp rnôk ta [on geh nău, bâh kh^t ji, tâm nđâp tâm nsông, tât nău tâm rkeh tâm lah têh jê| ta ăp rnăk vâl, tâm lơh bâh mpôl mom ndăm…wa Y Bhơi le\ ngăch tât rklaih nău tâm di. Đă oh kon se tât ta ngih nti , nt^m kơl ăp rnăk jêr jo\t ngăch đăp mpăn nău rêh gay ma hun hao, rgo\ jă ăp rnăk deh nse đê| kon an nău rêh ueh lơn…ăp nău kan wa geh [ư le\ nău ro\ng, nău nsrôih, dơn kan đah ntu\k rêh jêng. Đah nău ơm g^t, nău knơm bâh nơm, wa Y Bhơi way geh [on lan knơm djăt n’hanh djăt t^ng. wa Y Bông, ta [on Ea Yông A, xã Ea Yông, nkuăl Krông Pach an g^t:

“Wa Bhơi du\t jăp kan đah [on lan, nău jêr jo\t wa hăn kan da dê, tâm rnôk r[u\n rgum ta [on wa le\ rgo\ jă nt^m nti kon său nsrôih nti. Mơh geh nău khlay lah [on lan tât ôp nău tâm rgop bâh wa da dê.

Nkoch đah bu ranh [on Y Bhơi Niê, wa Trần Trọng Bắc, groi Bí thư Đảng uỷ xã Ea Yông, nkuăl Krông Pach, mbơh; ne\ lah nău ngăn “ lah nu^h nai nti bâh [on lan Rđe” ta ntu\k.

“Nai nti Y Bhơi lah nu^h nai geh nău m^n kan ueh n’hanh knơm âk tâm [on. Nai tât râng nău kan ntu\k rêh jêng du\t nsrôih n’hanh âk nău kan. Ăp tơ\ geh nău kan ta ntu\k rêh jêng, mpôl hên way đă nai gay ma rgo\ jă [on pah pah kan wa\ng sa, mât đăp mpăn rnă njrăng, mât nău tâm rnglăp đah ăp mpôl rnoi ta ntu\. Nai du\t nsrôih kơl an hên [ư lôch nău kan geh pă an.

Ăp nău kan ueh bâh wa Y Bhơi le\ ntop kơl an nău rêh bâh [on lan Rđe ta Ea Yông way đăp mpăn, wa\ng sa ăp njoat geh hun hao, ntrôl bah ăp nău rluk mâl…mhe nơh, wa Y Bhơi Niê rhơn geh lah du hê nu^h geh nău knơm ntoh lư tâm nkual Tây Nguyên geh rnâng kan nt^m leo Tây Nguyên rnê, an hăn chop khâl ndru gôl dak Hoàng Sa, n’hao nău tâm rnglăp, nsum soan yor du Việt Nam dơn ngoăy, hun hao.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng