VOV4.Mnông: Kơt du đêt ntu\k êng ta nkuăl Đam Rông, n’gor Lâm Đồng, bah năm 2012 xă Đạ M’rông dơi geh nău ntuh kơl bah Đảng, Ngih dak tă bah bôk nău kan 135 lvang 3. Bah tơm prăk aơ, xă le\ kơl lor ntuh kơl ndâk njêng ntung trong n’hanh ntuh kơl hun hao pah kan jan sa, tâm di nău u\ch n’hanh nău mpo\ng khlay bah nu\ih [on lan, rgop nta n’hâm soan khlay gay ntrôl nău hun hao wa\ng sa rêh jêng ta ntu\k, jă kônh wa n’hanh le\ băl mpôl gu\ djăt.

            Bâh ntơm năm 2012 tât a[aơ, xã Đạ M’rông le\ geh ntuh kơl an rlău 5 rmen prăk bâh bôk nău kan 135 lvang 3 bâh Chính phủ. Tâm ne\, xã le\ an lor bôk năp ntuh kơl [ư ăp nău kan dak bât, trong nkual [on lan hăn n’hanh kơl an hun hao pah kan jan sa. Bâh ntơm geh bôk nău kan 135 mhe ntơm geh mbơh [ư, ăp gâl kan Đảng, n’gâng kan xã Đạ M’rông le\ [ư r[u\n nchră, joi ăp ntrong kan an tâm di đah nău way geh ta ntu\k, gay mambơh [ư bôk nău kan an na nê|. Bâh nău ne\, xã le\ nt^m leo an ăp thôn ua\nh nđôi, nchih săk ăp rnăk ta rnoh dơi an kơl lor, gay ma [ư ua\nh năl an tâm di, [on lan [ư tơm, kloh rjăp. Đah ăp bôk nău kan rdâk njêng ndơ do\ng ntung trong ta thôn, xã le\ geh njêng rnâng kan ua\nh nđôi gay ma ua\nh nđôi so\ng dăng n’hanh ua\nh nău ngăch kan, nău ueh pah kan, gay ma ns^t tay nău săk rnglăy na nê| bâh ăp bôk nău kan ntuh kơl bâh ngih dak. Nô Đa Cát K’rêm, groi kruanh UBND xã Đạ M’rông , an g^t: “Bâh bôk nău 135 bâh ngih dak, n’gâng kan ta ntu\k le\ ua\nh khlay nău ntuh kơl ăp naư kan tơm khlay kơt lah [ư ueh nâp trong n’hong dak, trong hăn n’hanh du đê| nău kan êng. Mpôl hên saơ aơ lah du bôk nău kan du\t khlăy n’hanh ngăn ngên đah [on lan”.

            Rnăk vâl nô Ndu Ha Tuân, thôn Liêng K’rắc I geh 2 sào ba lo\ n’hanh rlău 1 sào mbo. Nô Tuân an g^t, yor rêh wa\ng sa rnăk vâl jêr jo\t, jêng mô geh ndơ nơih ma ntuh kơl phân poh. Yor ne\, nău geh ba, mbo du\t đê|, jêng tât rnăk vâl geh nău mô to\ng ndơ sa ta khay bơi kăch rek. Yơn bâh yan aơ, rnăk vâl nô geh săch gay ma kơl an rlău 400 kg phân poh bâh bôk nău kan 135, le\ kơl an nô geh nău dơh tâm nău mât chăm ba lo\, mbo. Bâh geh nău ntuh kơl an phân pih, jêng rnoh neh  ba lo\, mbo bâh rnăk nô têh jêng ueh, hun hao ueh n’hanh dôl geh ton du yan geh săk. Nô Ndu Ha Tuân rhơn nkoch: “Geh nău mât kơl bâh Đảng, ngih dak rnăk vâl hên geh pă phân gay ma poh an ba, jêng nău geh âk lơn đah ba năp”.

            Rnăk vâl nô Păng Tinh Ha Pút, ta thôn Đạ Xế le\ geh dơn bâh rnoh kơl an máy cày bâh rnoh prăk kơl an lor bâh bôk nău kan 135. nău do\ng máy cày âk nău do\ng le\ kơl an rnăk nô mô hôm geh tâm rdâng đah nău rvê joi nu^h kan gay ma [ư neh ăp tơ\ di yan sr^h tăm đo\ng. nô Păng Tinh Ha Pút, ngơi: “Ntơm nơh, ta neh lo\ aơ đo\ng, rgum âk nu^h kan n’hanh roh 5-6 nar mơ lôch. Yơn a[aơ, kanu\ng geh 1 hê nu^h [ư lôch tâm 1 tât 2 mông dơm”.

            Mbra dơi lah, ăp năm ba năp, nđrel dah nău ntuh kơl bâh ngih dak bâh ăp bôk nău kan 134, 168 n’hanh ăp bôk nău kan kơl êng, r^ bôk nău kan 135 lvang 3 le\ ntop kan khlay ta nău hun hai wa\ng sa- rêh jêng, tâm ban kơt [ư t^ng geh săk rnglăy bôk naư kan nkô| mpo\ng ngih dak mpeh rdâk njêng nkual [on lan mhe ta xã Đạ M’rông.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng