VOV4.M’nông - Gay ma n’hao nău dơi pah kan an ăp đoàn viên mom ndăm, đoàn n’gor Dak Lak le\ geh âk bôk nău kan nti, ntu\k nt^m nti geh âk mom ndăm tât râng. Bâh ne\ nta nău nơih gay ma tâm nđur, kơt nti đah ăp cán bộ đoàn, kơl an khân păng tiăr nti săk soan, n’hao nău dơi kan tâm rnôk tât râng nău kan đoàn ta ntu\k kan ba dâng, ntop kơl an rdâk njêng, hun hao nău kan đoàn ta ntu\k ta nău rêh mhe.

Đah nău way lah n’gor gôl yôk, ta ntu\k hvi, nkre lah geh âk mpôl rnoi, jêng ta Dak Lăk nău nti rgum mom ndăm lăp pah kan ta nău kan Đoàn mâp âk nău jêr jo\t. mom ndăm ta nkual [on lan lah mpôl kan tơm tâm rnăk vâl jêng lah nău pă dăp mông nar tât tâm mâp rgum lah jêr đo\ng. bâh nău ngăn pah kan đoàn ta ntu\k an saơ, ăp rơh tâm nđur kanu\ng rlu ta ăp nău pâl rlưn nsum n’hanh ăp nău kan êng jêng lah dơh geh nău dâl, mô geh âk mom ndăm tât râng. Yuh Ma Thị Goàn, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ea Đah, nkuăl Krông Năng an g^t:

Way r^ mpôl hên kanu\ng geh [ư ăp nău pâl rlưn mô lah njroh mprơ, hôm ăp nău mbơh nău, mật thư, semarphone hên mô nă g^t đah ăp mom ndăm mhe a[aơ. Kanu\ng geh ăp nu^h hăn nti mơ g^t tât ăp nău ne\, hôm hên r^ mô ho\ g^t tât mpeh nău mbơh aơ.

Nô Trần Văn Thắng, groi Bí thư đoàn xã Ea Đar, nkuăl Ea Kar le\ an g^t đo\ng, bôl ma du\t u\ch [ư ăp nău kan mhe, ns^t tay nkô| nău ueh lơn, yơn nău dơi bâh nu^h leo kan đoàn hôm nha geh âk nău mô ho\ dơi. Nô Trần Văn Thắng ngơi:

Gay ma nti ăp nău dơi blău kở lah Morse, Semaphone, mbơh nău hăn trong mô [ư ăp nău kan têh lơn ta ăp ntu\k kan ba dâng r^ hôm nha mâp âk nău jêr jo\t. tal ngoăy lah mpeh mpôl cán bộ gay ma nt^m nti ăp jrô nti ne\ r^ hôm nha đê|, lôch ne\ gay ma đoàn viên geh g^t đah ăp môn ne\ r^ hôm nha mâp âk nău jêr jo\t đo\ng.

Bâh ăp nău jêr jo\t mhe mbơh ne\, an geh nu^h leo kan mom ndăm an geh ăp nău dơi kơl kan tâm ntrong pah kan, do\ng tâm di đah nău ngăn ta ntu\k kan nơm. Tâm ba năp nơh, Đoàn n’gor n’hanh Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam n’gor Dak Lak le\ [ư âk rơh nti mpeh nău dơi kan kơt lah: nti mpeh nău dơi leo kan mom ndăm, nti mpeh nău dơi pah kan, nău kan đoàn- Hội thôn, [on, mpôl dân phố, bôk nău kan du nar g^t nău tă kan.

Kanu\ng êng tâm khay 4 mhe nơh, Đoàn n’gor le\ pơk 2 rơh nti an nu^h leo kan mom ndăm ta 2 nkuăl lah Buôn Đôn n’hanh Cư M’gar, geh rlău 350 đoàn viên mom ndăm tâm lam n’gor tât râng. Bâh ne\, ăp đoàn viên mom ndăm geh g^t đah nău kan:blău mbơh tơih, [ư t^ng nău kan ntu\k rêh jêng, nău dơi tâm rnglăp rgum le\ mom ndăm…kơl an khân păng geh tay nău g^t blău, n’hao nău dơi pah kan tâm nău kan Đoàn- Hội. rlău ma ne\, Đoàn n’gor hôm nha tâm rgop đah Đoàn nkuăl Lak [ư t^ng bôk nău kan mbơh tơih mpeh pháp luật, tâm mâp tâm nđur mom ndăm ta ăp xã nkual njônh ngai gay ma njêng nău ueh mhe, kơl an ăp mom ndăm geh g^t dăch lơn đah nău kan đoàn. Nô Võ Văn Dũng, groi Bí thư n’gor, kruanh Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam n’gor Dak Lak an g^t:

Rnâng kan leo kan n’hanh ntu\k kan nt^m nti rgum lah na nê| ta ăp nău dơi kan mhe, bah ir geh nău mbơh ngơi dơm gay ma an mpôl cán bộ pah kan ntu\k kan mbra dơi geh mbơh tơih mpeh ta ntu\k kan ba dâng n’hanh do\ng tâm nău ngăn gay ma tâm rngăp rgum mom ndăm lăp pah kan. Bâh ăp nkô| nău r^ kơt lah le\ geh do\ng da dê, kan ndrel ta ăp nkô| nău bâh Tây Nguyên, nt^t lah kơt nău ueh văn hoá Tây Nguyên, ăp nău dơi pah kan ta ntu\k kan nkual njônh ngai le\ geh an do\ng gay ma rnôk lôch nti s^t ntu\k kan mbra dơi do\ng kan ta nău ngăn đah ntu\k nơm leo kan.

Bâh ăp bôk nău kan hăn nti aơ, âk cán bộ đoàn ta ntu\k kan ba dâng geh rơh g^t vât tâm ntu\k pah kan tâm mâp rgum pah kan ueh di, blău kan, g^t tay nău mhe ngăn, bâh ne\ geh tay ăp nău g^t blău tă kan gay ma do\ng tâm nău ngăn pah kan ta ntu\k kan nơm, kơl an nău kan đoàn ta ntu\k kan ba dâng ăp nar lơ ma hun hao lơn.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng