Kruanh dak Trương Tấn Sang wơt kruanh Uỷ ban tâm rnglăp Ấn Độ- Việt Nam bang Tây Bengal, Ấn Độ khâl pah kan ta Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng le\ tât râng tâm nchră doanh nghiệp ASEAN- Hàn Quốc ta nkual [on têh Busan, Hàn Quốc.

Rơh họp Hội đồng Nhân dân n’gor Gia Lai nchră mpeh âk nkô| nău ta n’gor.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ôp kuăl [ư rơh ôp sr^ng nău [on lan mpeh trong kan Abenomics gay du\t bah hu\ch ju\r thuk ndơ ntoch jong ta Nhật Bản.

 Israel rlăch dun Quốc hội Ailen uănh an nău njêng du nghih dak Palestine đăp mpăn.

 

 Kêng măng nar naơ, 11/12, ta ntu\k kan kruanh dak, kruanh dak Trương Tấn Sang le\ vơt wa Geetesh Sharma, kruanh Uỷ ban tâm rnglăp Ấn Độ-Việt Nam bang Tây Bengal, Ấn Độ dôl tât khâl n’hanh pah kan ta Việt Nam. Rhơn mpeh nău tâm boh tâm rnglăp đah bar dak, kruanh dak Trương Tấn Sang lah na nê| ăp nău nsrôih bâh nu^h leo kan bar dak tâm nău ntrôl dăng tâm boh tâm rnglăp way ơm Việt Nam-Ấn Độ ta le\ rngôch ăp ntrong kan bâh chính trị, nchră nău đah dak bah dih, văn hoá, nt6m nti, nchră nău đah [on lan bar dak, bar dak hôm nah an geh nău tâm knơm nsum ta ăp rơh tâm mâp wa\ng sa lam ntur neh. Kruanh dak knơm, đah nău nsrôih bâh bar dak ăp ntrong kan tâm kơl mbra ăp nar lơ ma pơk hvi n’hanh hăn tâm nău ngăn ngên, tâm ne\ geh pơk trong mpăr so\ng tâm rgop ăp nkuăl [on têh bâh Ấn Độ n’hanh ăp nkual [on têh êng bâh Việt Nam.

 

Nthoi tay ăp bôk nău kan tam rnôk tâm nchră gưl têh nkah ndray 25 năm tâm boh ASEAN- Hàn Quốc, nar ntri, 11-12, ta nkual [on têh Busan, Hàn Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng le\ hăn tât râng n’hanh geh nău lah ta rnôk tâm nchră doanh nghiệp ASEAN- Hàn Quốc. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lah rjăp: ntu\k kan pháp luật, tăch rgâl Việt Nam mbra rgâl têh, dơh ntơ an lơn, tâm rlong dăng lơn. Việt Nam mbra jêng du rse n’guăk khlay tâm trong buăt nthoi wa\ng sa têh hvi đah 55 dak tâm boh, tâm nê geh 15 dak G-20. Tâm nchră doanh nghiệp ASEAN- Hàn Quốc lah rnôk gay ăp kruanh rđău kan ăp dak tâm ban kơt ăp doanh nghiệp bah ASEAN n’hanh Hàn Quốc tâm mâp, tâm nchră mpeh nô nău wa\ng sa nkual châu Á đo\ng; rblang ăp trong hăn n’hanh ntul rlong đah nău hun hao bah ăp dak n’hanh le\ ma nkual./.

 

 Kêng măng nar naơ, 11/12, ta Hà Nôị, chánh án toà án nhân dân gâl têh Việt Nam Trương Hoà Bình le\ tâm nchră đah wa Khăm Phăn Xít Thị Đăm Pha, chánh án toà án nhân dân gâl têh dak Lào di rơh mpôl kan tât khâl Việt Nam n’hanh râng rơh r[u\n nchră chánh án ăp dak ASEAN. Ta rơh tâm nchră, bar ding tâm mbơh du đê| nkô| nău kan mpeh nău kan [ư rơh r[u\n nchră Toà án ăp n’gor geh nsum trong n’har bri pe dak Lào, Việt Nam n’hanh Campuchia. Wa Trương Hoà Bình lah na nê|, rơh r[u\n nchră aơ lah rơh gay ma ăp dak ua\nh knơm tay ăp nău kan le\ geh tâm ton, ăp nău geh bâh lôch rơh r[u\n nchră năm 2010 n’hanh năm 2012, geh nău du\t khlay tâm nău n’hao tâm boh tâm kơl kan đah toà án nhân dân Việt Nam n’hanh Lào lah êng tâm ban kơt đah toà án ăp dak lah nsum. Wa Trương Hoà Bình lah na nê|, toà án nhân dân gâl têh Việt Nam mbra kơl an toá án nhân dân gâl têh Lào mpeh nău kan [ư rơh r[u\n nchră.

 

Lôch 4 nar pah kan đah nuih n’hâm ndăn ngăch, dơn kan n’hanh geh nău tâm ban, ôi ntri 11-12, Rơh họp tâl 8, Hội đồng Nhân dân n’gor Gia Lai [ư rơh ôp n’hanh n’glôch jêh. Ndrel đah nău uănh an do\ng 25 nghị quyết khlay, âk nkô| nău duh hô ta n’gor le\ dơi Hội đồng Nhân dân n’gor Gia Lai rblang kloh đo\ng. rơh họp tâl 8, Hội đồng Nhân dân n’gor Gia Lai le\ lăp so\ng tâm nkô| nău ma [on lan uănh khlay. Nê lah nău roh đăp mpăn ta dak bât, lơn lah pling dak bât Ia Krêl 2 tâl bar, lơh khuch khat hô an nkual bah dâng, an tât a[aơ tơm nu^h ntuh kơl nha mô ho\ trok tâm an nu^h [on lan đo\ng. nkô| nău dja dơi ăp đại biểu dăn đă nhih pah kan dơi kan [ư kloh nău dơn kan bah t^ng nu^h, t^ng ntu\k kan. Wa Phạm Đình Thu, Kruanh Hội đồng Nhân dân n’gor Gia Lai an g^t:

 “Đah dak bât thuỷ điện jêt lah nsum n’hanh dak bât thuỷ điện Ia Krêl 2 lah êng, păng mô rgop nkra tâm nău mô to\ng điện gưl nghih dak. Le\ mô đăp mpăn hôm n’hanh ndâp băm lam hvi, an công suất jê|, jêng gâp dăn đă lah mô hôm an [ư tay đo\ng ôh. Yor păng khuch tât nău rêh [on lan rnoi mpôl đê| nkual n’har bri n’hanh [ư [ư roh nău nsing nơm bah nu^h [on lan mpeh nâp ue\h dak bât”./.

 

Kêng măng nar naơ 11/12, ta nkuăl [on têh Hồ Chí Minh, Uỷ ban nhân dân n’gor Lâm Đồng [ư rơh r[u\n nchră mpeh nău kan lễ hội văn hoá pâl nđaih- nglôch lôch năm pâl nđaih ngih dak năm 2014-Tây Nguyên-Đà Lạt n’hanh pơh văn hoá trà Lâm Đồng tal 5 /2014 geh [ư bâh nar 23/12 tât nar 27/12/2014 đah bôk nău “Đà Lạt sắc màu mùa đông”. Năm pâl nđaih ngih dak 2014-Tây Nguyên-Đà Lạt đah bôk nău “Đại ngàn Tây Nguyên” lah nău kan văn hoá, wa\ng sa, rêh jêng ntoh lư geh nău khlay lam dak gay ma mbơh n’hơ rup kon nu^h, si gle, nău ueh êng bâh nkual Tây Nguyên lah nsum n’hanh Đà Lạt-Lâm Đồng lah êng. Geh le\ d^ng le\ rlău 40 nău kan tơm geh [ư ta Đà Lạt n’hanh âk nău kan geh [ư t^ng ta 4 n’gor Tây Nguyên lah Dak Lak, Dak Nông, Gia Lai, Kon Tum. Lễ hội văn hoá pâl nđaih lah nău kan lôch âk nău kan geh [ư tâm le\ năm 2014. mbra geh 14 nău kan geh [ư, tâm ne\ geh âk nău kan ntoh lư.

 

Nar ntri, 11/12, ta Hà Nội, Tạp chí Toán học n’hanh Tuổi trẻ [ư nkah ndray 50 năm njêng. Rlău 50 năm rdâk njêng n’hanh hun hao, Tạp chí Toán học n’hanh Tuổi trẻ le\ mô rlu rgâl mhe mpeh nkô| n’hanh săk blău, ntơm rdâk tay nuih n’hâm u\ch ro\ng, suan m^n mhe bah ăp băl mom u\ch ro\ng nti Toán lam dak, rgop n’hao nău g^t blău nu^h [on lan, nt^m nti nu^h g^t blău an neh dak. Rnoh âk tạp chí hao mbrơi ntơm bah 15 rbăn plơp hao tât 20 rbăn plơp. Toà soạn le\ [ư nchih rgum n’hanh tăch luh geh 20 ndrôm săm[u\t mpeh tủ săm[u\t Toán học n’hanh Tuổi trẻ. Ăp ấn phẩm bah Tạp chí Toán học n’hanh Tuổi trẻ le\ njêng gơih nđơr an ăp nu^h u\ch răk uănh u\ch ro\ng toán n’hanh giải toán, nkre ma kơl ăp kon se r[ah g^t n’hanh joi nău g^t blău mhe toán học, rgop rgâl trong nt^m n’hanh nti toán./.

 

 Ôi nar naơ, 11-12, bơi tât 100 sinh viên n’hanh nai nti ngih nti Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Dung Quất tât pă mham kơl an du sinh viên ndrel ngih nti geh nău ji, tâm mham. Nu^h ji lah sinh viên Huỳnh Vũ Khải 19 năm deh, khoa lọc hoá dầu, [on tơm ta Phù Cát, Bình Định dôl ji hô, an geh jur mham gay ma dăn săk ê lor ndơ\ săm ta ntu\k dak si têh.

 

Tâm rnôk kiểm lâm nkah nu^h [on lan mô dơi ru\n in neh bri [ư mir, 3 nu^h mât njrăng bri bah Hợp tác xã nông nghiệp Hợp Tiến, xã Quảng Sơn, nkuâl Dak Glong, n’gor Dak Nông geh rdôl lơh ân tât lăp nhih dak si săm. Nău dja geh nklăp 2h kêng măng ntri, 11-12, rnôk 3 nu^h mât njrăng bri lah Trương Ngọc Tuấn, Tăng Huy Hoàng n’hanh Trần Vũ Nhật Hoàng, mpeh Hợp tác xã nông nghiệp Hợp Tiến, dôl ma hăn njrăng uănh neh bri geh ru\n in gay tăm chanh rse ri geh du mpôl do\ng pêh, tu^h rdôl lơh. Huy Hoàng n’hanh Nhật Hoàng geh sreh âk to\ng ta ti n’hanh săk; Tuấn geh lơh nchuăt krap. Bơi 2h bah kơi, le\ 3 nu^h dơi [on lan nju\n hăn tât nhih dak si n’gor Dak Nông săm./.

 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nar naơ, 11/12, kuăl đă [ư rơh ôp nău tâm rgop bâh [on lan mpeh nău kơl Abenomics gay ma băh nău prăk thuk ndơ khlay jo\ jong ta Nhật Bản n’hanh ntrôl nău wa\ng sa. Nău mbơh geh wa Shinzo Abe ndơ\ mbơh tâm rnôk Đảng tự do [on lan njôt kan bâh păng dôl u\ch mbra leo bôk năp ta rơh nklăch phiếu săch Hạ viện ta du\t pơh aơ n’hanh wa Shinzo Abe mbra geh mât tay nău kan Thủ tướng Nhật Bản tay du du năm đo\ng. rơh săch kruanh Hạ viện ta nar 14/12 atay dơi ua\nh lah mbra geh ua\nh năl g^t nu^h [on lan Nhật Bản geh u\ch Thủ tướng Shinzo Abe ntrôl ăp nău kơl kan wa\ng sa tâm rnôk geh ntoh ăp nău wa\ng sa mô ueh đo\ng lah mô.

 

Lôch rnôk Quốc hội Ailen uănh an do\ng du Nghị quyết u\ch t^ng nău njêng du nghih dak Palestine đăp mpăn, Israel nar ntri, 11/12, le\ rlăch dun hô nău n’glêh an dja. Nu^h ntơh ngơi Bộ Ngoại giao Israel wa Emmanuel Nahshon an g^t, Israel so\k nău du\t yô| nđach nău n’glêh an bah lơ nê, nkre ma ntôn Quốc hội Ailen mpeh nău m^n t^ng nău Do Thái. Bah năp nê, ta du rơh tâm rlăch mpeh nău kơp dơn Nghih dak Palestine, du đêt nu^h njêng pháp luật Ailen le\ ntôn Israel mpeh nău tih nkh^t hêng nu^h. ăp nu^h njêng pháp luật Ailen an g^t đo\ng, Ailen dôl m^n uănh kơp dơn ơm Nghih dak Palestine đăp mpăn n’hanh uănh aơ kơt du njuat hăn gay ntru\t ntrôl ăp rơh tâm nchră đăp mpăn Trung Đông./.

 

 Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk, nar naơ, 11/12 kuăl đă [ư du rơh r[u\n nchră ăp nu^h an manh lam ntur neh gay ma mbơh tay nău an dak aơ tơm prăk gay ma der nău mbra tu\p ruch. Tâm du nău ntoh ngơi ta năp QH, Thủ tướng Ukraine, wa Arseny Yatseniuk lah na nê| nău tâm ton bâh chính phủ [ư ăp ntrong kan rgâl mhe gay ma đăp mpăn dơn geh rbăn rmen đôlar kơl an bâh ăp dak phương Tây. Pơh ba năp, mpôl pah kan bâh ntu\k kan mât prăk kaih lam ntur neh le\ tât ta Kiev gay ma nchră mpeh rnoh ntuh kơl 17 rmen đôlar Mỹ. thủ tướng Ukraine, wa Arseny Yatseniuk le\ mbơh tay na nê| nău kan rgâl meh wa\ng sa bâh chính phủ, tâm ne mbra ua\nh nđôi tay ntrong kan thuế, n’hao nău geh u\nh nar, n’hanh an [ư êng ăp cty ngih dak.

 

Mỹ Latinh n’hanh Caribe lah du nkual dôl kalơ trong hăn tât u\ch dơi n’hu\ch du n’gul rnoh nu^h ji ngot tâm năm 2015, ngoăy tâm ăp nău u\ch tât hun hao rach năm. T^ng nău mbơh “Lam le\ rngôch rnă njrăng đăp mpăn ndơ ngêt sa năm 2014” bah Nhih pah kan phe ba Liên hợp quốc mbơh nar ntri, 11/12, tâm 20 năm rlău aơ, rnoh nu^h mô to\ng sa ta Mỹ Latinh- Caribe le\ hu\ch bah 68 rkeh n’gul ju\r hôm 37 rkeh nu^h. Gay [ư dơi t^ng nău u\ch, tât kêng du\t năm 2015 nkual dja ân jut jăng ji ngot 2 rkeh 750 rbăn nu^h đo\ng./.

 

 Kruanh n’gâng kan dak si bâh 7 dak công nghiệp G7 geh Anh, Canađa, Đức, PHáp, Ý, Nhật Bản, Mỹ n’hanh Mexico nar naơ, 11/12, le\ tâm ban u\ch an geh njoăl tay rnoh kơl ntop ndal an nkual Tây Phi dôl geh srê Ebola geh ntưp. Nău tâm ton mhe geh mbơh ta rơh r[u\n nchră m^n ua\nh nău kan rnă njrăng dak si lam ntur neh geh [ư ta thủ đô Tokyo bâh Nhật Bản. ăp kruanh n’gâng kan bâh rmôt G7 n’hanh Mexico le\ tâm nchră ntrong kan tâm rdâng đah srê Ebola ta Tây Phi. Rơh r[u\n nchră tâm dơn nguay an lah, kaman Ebola lah nău ntêt nkri đah ntu\k rêh jêng lam ntur neh n’hanh ăp dak an geh [ư ăp ntrong kan gay ma njrăng ntưp trêng bâh nuh srê. Nău mbơh nsum lah na nê|, G7 n’hanh Mexico an n’hao nău kơl ăp dak nkual geh srê, kơt mbơh ndơ\ tay nai dak si, pă ndơ do\ng dak si, kho ao mât ueh săk jăn.

 

                                                Thị Đoắt – Điểu Thân

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng