Pơk uănh mông nar djăt: 19/8/2019

VOV4.Mnông – Ôi aơ (19/8) ta Hà Nội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tâm rgop đah N’gâng kan Thông tin n’hanh Truyền thông n’hanh N’gâng kan Lao động-Thương binh-xã hội [ư rơh rgo\ jă ăp rmôt kan, êng nu\ih nchih njuăl nău kơl bôk nău kan: “lam dak nsrel ty yor nu\ih ach o” năm 2019 tă bah Ntu\k mbơh nu nău kơl nu\ih lam dak 1400-bôk mrô 1408”. Groi Thủ tướng Vương Đình Huệ, Kruanh Ban nt^m rđau Trung ương ăp bôk nău kan r[o\ng t^ng lam dak lvang 2016-2020 tât râng n’hanh tât rgo\ jă nchih njuăl nău kơl. Bôk nău kan nchih njuăl nău kơl geh nkô| đăp mpăn nău rêh jêng kon nu\ih mbra [ư tâm nar 17/10/2019 gay r[o\ng t^ng nar yor nu\ih ach o Việt Nam. Ntơm bah 0h00 nar aơ tât le\ 24h00 nar 31/12/2019 , Ntu\m mbơh nu nău kơl nu\ih lam dak 1400 na nê| pơk rơh rgo\ jă lam dak ndrel ty yor nu\ih ach o 2019 gay wơt dơn nău rgop bah ăp nu\ih lo\ng bôk tôr tă bah nchih njuăl nău kơl. Đah du nău njuăl t^ng rplay sam [u\t VNN n (tâm ne\,  lah rnoh tơ\ kơl 20.000 prăk) njuăl tât mrô 1408, ăp nuih n’hâm lo\ng mbra rgop 20.000 prăk an nu\ih ach o (mô geh lôch rnoh tơ\ njuăl nău kơl). Le\ rngôch rrnoh prăk rgop an rơh rgo\ jă mbra do\ng tâm nău u\ch n’hu\ch ach o nâp nâl.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng