Pơk uănh mông nar djăt: 7/12/2019

VOV4.M’nông: Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân leo mpôl ntơh măt gưl têh Quốc hội Việt Nam khâl ngăn Liên bang Nga ntơm bah nar 8/12 tât 11/12. Aơ lah hăn khâl ngăn Liên bang Nga lor bôk năp bah Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kalơ nău kan [ư Kruanh Quốc hội Việt Nam. Ndrel đah nău hun hao bah tâm boh đah bar dak, bar Quốc hội Việt Nam n’hanh Quốc hội Liên bang Nga mô rlu rdâk têh n’hanh hun hao ue\h. Tâm boh nghị viện lah ngoăy tâm ăp n’gâng tơm khlay tâm boh đah Việt Nam- Liên bang Nga. Tâm boh đah bar ding tâm bah ri aơ dôl hun hao ue\h lăng le\ ma bar ding n’hanh âk ding. Hăn khâl rơh dja bah Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân n’hanh Mpôl ntơh măt gưl têh Quốc hội Việt Nam n’hao dăng lơn đo\ng tâm boh jo\ jong lam le\ rngôch đah Liên bang Nga, nthoi tay jêh geh hăn khâl bah Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (9/2018), nkre, jêng ngăn ngăn ăp nău tâm ton tâm boh đah nhih pah kan njêng pháp luật bah bar dak mpeh tâm boh nghị viện./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương