Uỷ viên Bộ Chính trị, Đinh Thế Huynh Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, pah kan đah Tỉnh uỷ Bến Tre.

            Quân uỷ Trung ương- Bộ Quốc phòng mâp măt way ơm 70 năm njêng tahen [on lan Việt Nam.

            Đại biểu Quốc hội n’gor Gia Lai mâp nu^h [on ta xã Tân Bình, nkuâl Đăk Đoa, n’gor Gia Lai.

            Anh n’hanh Mỹ ton kơl chính phủ tâm rnglăp mhe bah Afghanistan.

            Cảnh sát Ấn Độ le\ rgum lam Kashmir gay mât njrăng đăp mpăn.

 

            Đah nkô| u\ch kơl an nău rdâk njêng, [ư lôch nău nchrăp mbơh tơih chính trị ndơ\ an đại hội 12 bâh Đảng, nar 6/12, mpôl pah kan bâh Tiểu ban văn kiện Đại hội 12 bâh Đảng, yor đ/c Đinh Thế Huynh, Bí thư Trung ương Đảng, kruanh rnâng kan Tuyên giáo Trung ương, kruanh Hội đồng lý Luận trung ương, groi kruanh tiểu ban văn kiện leo hăn, le\ pah kan đah rnâng kan n’gor uỷ Bến Tre mpeh nău [ư t^ng nău kan hun hao wa\ng sa- rêh jêng, văn hoá, mât rnă njrăng ngih dak n’hanh nău kan rdâk njêng Đảng, rdâk njêng nău kan chính trị bâh Đảng bộ tâm n’gor tâm năm kan 2010-2015. nău nglôch lôch rơh r[u\n nchră, đ/c Đinh Thế Huynh rhơn, rnê âk n’hanh rnê ăp nău nsrôih bâh Đảng bộ, n’gâng kan n’hanh [on lan n’gor Bến Tre tâm ba năp nơh, le\ dơi geh ăp nău geh le\ rngôch ta ăp ntrong kan wa\ng sa-rêh jêng, văn hoá, đăp mpăn mât rnă njrăng ngih dak, rdâk njêng nkual [on lan mhe n’hanh nău kan rdâk njêng Đảng, rdâk njêng ntrong kan chính trị. Mpôl pah kan kơp dơn, rnê âk ăp nău tâm rgop kloh na nê|, nău dơn kan n’hanh ăp nău dăn đă ngăn ngên bâh rnâng kan n’gor Bến Tre, ntop an [ư lôch nău nchrăp t^ng nău mbơh chính trị ndơ\ an Đại hội 12 bâh Đảng.

 

Nkhêp nkah ndray 70 năm nar njêng Tahen [on lan Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2014) n’hanh 25 năm nar lam [on lan njrăng n’gang neh dak (22/12/1989- 22/12/2014), ôi ntri 7/12, ta Hà Nội, Quân uỷ Trung ương- Bộ Quốc phòng mâp măt way ơm ăp rơh kơn “Tahen wa Hồ”, sỹ quan gưl tướng, tahen ơm dăng janh [on lan, cán bộ gưl têh tahen rlu ranh, rlu pah kan ta nkual [on têh Hà Nội. tât râng rơh mâp măt geh Tổng Bí thư ơm Lê Khả Phiêu; ăp kruanh rđău kan ơm Đảng, Nghih dak. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Groi Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng [ư tơm rơh mâp măt. Lah ta rnôk mâp măt, ntơh măt Thường vụ Quân uỷ Trung ương- Bộ Quốc phòng, đại tướng Phùng Quang Thanh lah rjăp: aơ lah nău kan gay nkah g^t n’hanh mpư n’hao n’hâm suan, nău nsrôih têh kuâng bah ăp tướng lĩnh, me Việt Nam dăng janh, tahen [on lan dăng janh, cán bộ gưl tahen tâm rnôk rdâk njêng, tâm lơh n’hanh têh jêng bah tahen tâm 70 năm rlău aơ./.

 

Nar 5/12, ta ntu\k r[u\n nchră HĐND-UBND xã Tân Bình, nkuăl Đak Đoa, n’gor Gia Lai, đại biểu QH n’gor Gia Lai wa Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương n’hanh wa bu ur Siu Hương-cán bộ ntuk kan kơl pháp lý n’gor Gia Lai-ntu\k kan Tư Pháp le\ geh tâm mâp [on lan lôch rơh r[u\n nchră tal 8, Qh khoá 13, năm kan 2011-2016. ta rơh tâm mâp geh 17 [on lan le\ tâm rgop nău. Ta meng ăp nău tâm rgop tâm ban u\ch đah ăp nkô| nău tâm rơh r[u\n nchră tal 8 le\ geh du đê| nău tâm rgop ê ho\ tâm ban u\ch đah ăp nău ôp hôm jong ir, mô rgum bâh ăp đại biểu QH. [on lan dăn đă ăp ntu\k kan đại biểu QH n’hao nău dơn kan ua\nh nđôi, đă ăp ntu\k kan geh nău kan an geh doh rklaih nău kơl kan, nău [ơ\ ntu\k gu\ rêh n’hanh mô to\ng neh ta xã Tân Bình, rmal răng dăng ăp cán bộ ndra ma nchih tih lý lịch, ndra ma n’hao nău kan.

           

Nar 5/12, ta ntu\k rgum tâm nchră n’gor Dak Nông le\ [ư Đại hội đại biểu ăp rnoi mpôl đê| n’gor tâl II, năm 2014, đah nău tât râng bah rlău 250 nu^h ntơh măt an rlău 176.000  nu^h [on lan rnoi mpôl đê| bah 40 rnoi nu^h oh nô. Lah ta rnôk Đại hội, wa Trần Quốc Huy, Bí thư Tỉnh uỷ; rnê âk ăp nău nsrôih bah ăp gưl, n’gâng kan tâm nău t^ng [ư geh nău dơi ăp trong kan rnoi mpôl đê| n’hanh pah kan rnoi mpôl đê|  tâm bah ri aơ nơh le\ rgop n’hao nău rêh drăp ndơ, nuih n’hâm an [on lan rnoi mpôl đê| . nkre ma dăn đă, tâm let năp aơ tay, ăp gưl n’gâng kan ân t^ng [ư geh nău dơi lơn đo\ng ăp trong kơl rnoi mpôl đê| . Tâm nê, lor bôk năp, n’gor Dak Nông ân ntuh kơl [ư jăp ue\h pah kan nt^m nti tâm nkual [on lan rnoi mpôl đê|, uănh khlay nău kan nt^m nti lah ndơ pơk trong bôk rngok g^t blău n’hanh văn hoá an hun hao [on lan./.

           

Năm 2014, ntu\k kan mât kơl an nu^h quet nte n’hanh oh kon se kon đơi n’gor Dak Lak le\ [ư ăp nău pah kan an rlău 2.300 nu^h ach o, nu^h quet nte, kon se kon đơi, đah le\ rnoh prăk măt n’hanh drăp ndơ rlău 1,4 rmen prăk. Ntu\k kan le\ tâm rgop [ư săm rek măt n’hanh săm mpeh ăp naư ji ta măt an 265 nu^h, pă an 13 nklâm học bổng, 60 bôk ndeh vah jâng, ndeh rlă an kon hoc ach o n’hanh nu^h quet nte. Nkre lah, kơl rdâk njêng 5 nău kan ntuưk ach cho, tât khâl, pă ndơ an rlău 1.800 nu^h, kơl an 20 mblâm sur ntil, 10 mblâm ndrôk deh kon an 20 rnăk ach o, geh nu^h quet nte. Ăp nău kan mât kơl le\ ntop nău mât pah kan jan sa, rgâl mhe nău rêh, kơl an nu^h quet nte lăp ndrel đah ntu\k rêh jêng.

 

Nău lư bah ăp doanh nghiệp tơm tăch pring xăng an g^t, rnoh khlay ăp ntil pring xăng mbra hu\ch tay mbro đo\ng. T^ng nê, xăng RON 92 hu\ch 320đ/lít, pring diesel hu\ch 240đ/lít, pring u\nh hu\ch 280đ/lít ntơm bah 1h kêng măng nar 6/12. aơ lah tâl 11 rnoh khlay pring xăng hu\ch ntơm bah bôk năm tât a[aơ. Rđ^l đah rnoh hu\ch du\t âk 1.140đ/lít tâm nar 22/11 ri hu\ch rơh dja dơi an lah đêt lơn rđ^l đah hu\ch rnoh khlay pring xăng lam ntu\r neh./.

 

Măng nar 6/12, ntu\k kan khuyến ngih dak le\ ntơm pơk rơh tăch ndơ tuch tăm mât rong n’hanh tăch rgal nkual Tây Nguyên năm 2014 ta nkuăl têh Liên Nghĩa, nkuăl Đức Trọng, Lâm Đồng. rơh tăch ndơ geh 300 ndrơng ndơ bâh 144 nu^h kan, ntu\k kan, doanh nghiệp tâm dak tât pla n’hơ, mbơh ăp ntil ndơ tuch tăm, si đar-tui kan, ăp ntil tơm tăm, phân poh, dak si mât tơm tăm, máy mok, ndơ do\ng kơl an pah kan tuch tăm-mât bri, ăp ntil ndơ thủ công mỹ nghệ n’hanh âk ntil ndơ do\ng khlay êng. Rơh tăch ndơ le\ ntop an ntrôl dăng nău kan khuyến nông, tăch rgâl, nta nău nơih an [on lan geh g^t dăch đah ăp ntil ndơ do\ng, măy mok, ndơ do\ng kan tuch tăm mhe. Nkre lah, lah rơh gay ma mbơh n’hơ ăp nău khoa học kĩ thuật, công nghệ mhe an nu^h [on lan ta ntu\k, gay ma n’hao nău pah kan n’hanh ueh ndơ pah kan tuch tăm, đăp mpăn ăp nău mpo\ng mpeh đăp mpăn kloh ueh ndơ sông sa.

 

            Nău g^t êng bah nu^h tăch rgâl jê| n’hanh doanh nghiệp nkual [on têh mpeh nău đăp mpăn kloh ue\h ndơ ngêt sa le\ geh nău rgâl kloh, yơn nha mô ho\ geh kơt nău u\ch ro\ng đo\ng”. Nê lah nău uănh năl nsum bah ăp đại biểu ta bôk nău kan djăt g^t nău lư n’hanh tâm ôp đah nkô| “Uănh tay pah kan mât uănh nghih dak mpeh đăp mpăn kloh ue\h ndơ ngêt sa” tă bah Hội đồng nhân dân nkual [on têh Hồ Chí Minh [ư ôi ntri (7/12). Ntơm bah nôk năm tât a[aơ, Chi cục mât uănh ntu\k tăch rgâl nkual [on têh Hồ Chí Minh le\ [ư ôp uănh rlău 7000 tơ\ mpeh đăp mpăn kloh ue\h ndơ ngêt sa, nkra rmal rlău 1,3 rkeh ndơ geh [ư đah 700 tấn ndơ tăch, so\k nộp an ngân sách bơi 84 rmen prăk. Yơn lah, I ngăn geh du\t âk nău tih mô ho\ ban saơ, nkra rmal. Đăp mpăn kloh ue\h ndơ ngêt sa dôl lah nău klach rvê bah ăp gưl n’gâng kan nkual [on têh đo\ng./.

 

Nar 6/12, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani le\ s^t bâh London dak Anh, lôch geh rơh tam mâp gâl têh đah ăp nu^h kan têh Anh n’hanh Mỹ. ăp nu^h kan têh Anh n’hanh Mỹ le\ ton kơl chính phủ tâm rnglăp mhe bâh Afghanistan tâm nău ăp nu^h tahen kơl kan dak bah dih mbra rhoăt luh ngih dak aơ ta du\t năm aơ lôch 13 năm tâm lơh. Kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Mỹ John Kerry an g^t, chính phủ mhe bâh Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani le\ geh njoat hăn gay ma njrăng nău do\ng prăk geh kan mô tâm di jêng prăk do\ng tâm di, sa kho\m sa [er bâh ntơm njôt nău kan tâm 3 khay ba năp. Tổng thống Ashraf Ghani ndrel đah nu^h kan ndrel ta rơh săch kruanh, wa Abdullah njêng chính phủ tâm mbơh nău kan lôch geh âk khay tâm rlăch mpeh naư geh săch kruanh n’hanh đăp mpăn đah ăp dak kan ndrel mbra njrăng nău sa kho\m, rhoăt le\ prăk ntuh kơl.

 

            Hang rbăn tahen, cảnh sát Ấn Độ le\ rgum lam Kashmir gay mât njrăng đăp mpăn an Thủ tướng Narendra Modi. Thủ tướng Modi mbra geh nău răk ta rơh mit tinh rgo\ jă tâm rlong nar aơ (8-12) bah năp mper rơh bầu cử ta ntu\k tâm dâng. T^ng cảnh sát bang Jammu- Kashmir, nu^h mât uănh nău kan Ấn Độ dôl do\ng ăp trong kan kơi ntop tay bah kơi rnôk nar prăm mhe aơ nơh đo\ng, mpôl tahen djơh rdôl lơh ntu\k gu\ tahen n’hanh ăp ntu\k êng [a [a\ [ư 21 nu^h kh^t. ndrel đah nău n’hao âk tahen cảnh sát, 220 nhih pah kan rnă njrăng n’gul năp phao bleo le\ ntop an gu\ tay gay nchrăp an rơh bầu cử đo\ng./.

 

Tahen Israel an g^t, dak aơ dôl pơk 8 rơh ua\nh rmal hình sự mhe mpeh nău kan tahen ta dải Gaza, tâm ne\ geh nău kh^t bâh 30 nu^h Palestin. Rlău 2.100 nu^h Palestin, du\t âk lah nu^h [on lan ngăn le\ kh^t ta rơh tâm lơh ta dải Gaza ta khay wai năm aơ. Mpeh đah Israel geh 67 nu^h tahen n’hanh 6 nu^h [on lan kh^t. tahen Israel an g^t mbra u\anh nđôi rơh rdul lơh ta nar 20/7 mhe nơh ta du [on ta nkuăl têh Khan Younis [ư 27 nu^h Palestin kh^t. ăp ntu\k kan mât nău dơi kon nu^h an g^t, ăp nu^h kh^t lah nu^h [on lan ngăn da dê.

 

 Nar ntri (7-12), 11 dak lah Trung Quốc, Australia, Nhật Bản, Mỹ, Malaysia, Canada, Thái Lan, Anh, Singapore, Brunei, Indonesia dăn đă kơl Philipines [ư bah khuch khat lôch phu\t Hagupity hôm way kuăl lah phu\t Ruby lơh. T^ng Giám đốc [^t juet bôk nău kan Hội đồng nkra n’hanh [ư bah ir khuch khat tât trôk nar lơh neh dak Philipines wa Alexander Pama, nău ntop kơl le\ ma an nu^h, ăp tơm suan n’hanh ndơ kơl tât ntu\k geh trôk nar lơh. Giám đốc Pama an g^t mbra uănh năl khuch khat, n’hanh joi trong kơl an tâm di. Tât kêng măng nar 7-12, le\ geh 2 hê nu^h kh^t tă bah phu\t Hagupity lơh. Phu\t lơh chôt pă trong rse điện, trong sre ôp ngơi viễn thông ta du đêt n’gor đo\ng. rlău 700 rbăn nu^h ân tât ntrơn du ăp ntu\k gu\ nde đăp mpăn./.

 

Du rơh phu\t tuyết le\ tât, [ư an tuyết tup mbâl, khuch tât âk n’gor, nkuăl [on têh bâh Nhật Bản rgo\ trong kơh dak lêng mpeh nhâp nar bâh ndru gôl dak Honshu, nkre ma nău roh điện ta âk ntu\k, n’hanh le\ geh 2 hê nu^h kh^t yor trôk nar mô ueh. Rnoh tuyết tu\p mbâl ta ăp n’gor geh: Yamagata, Fukui, Aomori n’hanh Gifu. Klâp ma 360 nu^h [on lan rêh ta 2 n’gor ta Tokushima geh nglah êng đah ntu\k êng yor phu\t tuyết kơp bâh nar 5/12 mhe nơh, tuyết tup mbâl [ư an trong mô dơi hăn nsong. Rlău 1400 mblâm ngih ta 4 nkuăl [on têh ta Tokushima roh điện. tuyết tup le\ [ư mô dơi hăn nsong, geh âk rơh tâm tom ndeh ta n’gor Yamagata, Gifu n’hanh n’gor Hyogo tâm bar pe nar ba năp.

 

                                                            Thị Đoắt – Điểu Thân răl rblang

 

 

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương