Pơk uănh mông nar djăt: 19/4/2019

VOV4.Mnông –  Nar nđaơ 18/4, ta nkual [on têh Buôn Ma Thuột (Dak Lak), N’gâng kan dak si [ư R[u\n nchră ntul rlong, trong mkra n’hanh ntuh kơl nâp nâl an ju\t jăng ji kop sâr ăp n’gor n’har bri. T^ng nău mbơh ta r[u\n, năm e lam dak geh rlău 4.800 nu\ih ji ntưp ký sinh trùng ji kop sâr, tâm ne\ geh 12 nu\ih ji kop sâr jêr bah n’hanh du hê kh^t. Dôl lah, ký sinh trùng ji kop sâr rgum âk ta 3 n’gor Bình Phước, Gia Lai n’hanh Dak Lak. Gay [ư t^ng ăp nău r[o\ng trong kan ju\t jăng nâp nâl ji kop sâr ta Việt Nam, rgum nchră du đêt trong mkra kơt: đăp mpăn [ư t^ng [a [ơ trong kan groi nđoi, saơ, nchroh ơm n’hanh săm ơm, mât uănh nu\ih ji, mât uănh đah [on lan trơn gu\, lơn lah đah [on lan [a [ơ hăn tâm bri, b^ch tâm mir, nu\ih plơ\ s^t bah ăp dak geh ji kop sâr; săm nu\ih ji kop sâr di dak si, to\ng t^ng nău ntru\nh bah N’gâng kan dak si; t^ng ăp trong rchăng n’gang măch ji kop sâr t^ng di nău nt^m; tâm rgop ăp nău kan trong kan rchăng n’gang ji kop sâr.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng