Pơk uănh mông nar djăt: 16/11/2019

VOV4.M’nông: Ôi lơ 15/11, ta Hà Nội, Ngih săm [u\t Đại học Kinh Tế Đại học Quốc gia Hà Nội tâm rgop đah Ngih ê nkra Springer Đức [ư nau tâm nchră lam ntur neh mpeh văng sa, hun hao ndrel nâp nâl đah nkô| nau “Rgâl mhe lam ntur neh dnrel hun hao nâp nâl đah ăp jâng văng sa mhe ntoh ta Châu Á”.

Rơh tâm nchră rgum tâm 3 nkô| nau tơm nê lah Văng sa ndrel tăch rgâl, hun hao ndrel nâp nâl, neh ntu bri gle ndrel rgâl mhe trôk nar lam ntur neh. Ta rơh tâm nchră ăp ntoh măt râng kan kơp năl, Việt Nam lah 1 tâm ăp dak geh nau khuch hô ngăn bah nau rgâl mhe trôk nar, aơ lah ngoai tâm ăp nau mra [ư mbrơi nau hun hao văng sa rêh jêng, yor ri, ân geh uănh khlay, [ư ăp nau kan tam ngăn gay ma nchrăp rdâng.

Nthoi rơh tâm nchră lam ntur neh tal bôk năp mpeh văng sa, hun hao ndrel nâp nâl yor Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội [ư, rơh tâm nchră tal 2 nchrăp mra geh tâm năm 2020 đah nkô| nau “Nau nâp nâl bah nkuăl dak me Mekong pơk hvi”./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng