VOV4.Mnông: Deh n’hanh hao têh bâh [on lan jêng yuh H’Yam Brkông g^t vât na nê| nău kan tanh cheh way ơm bâh rnoi nơm. Nău rêh mhe, ndơ nsoh rgâl âk, âk nu^h mô hôm nă u\ch đah rpiah tanh, mâng tanh, nău tanh cheh yor ne\ ma ntơm roh rui. Năm 2003, yuh H’Yam rgo\ jă du đê| yuh ta [on Bông n’hanh Tơng Jú, xã Ea Kao, njêng ntu\k kan tâm kơl tanh cheh Tơng Bông, gay ma ndâk nsơm nău kan way ơm bâh rnoi nơm.

            Ăp nar mhe njêng, hợp tác xã mâp âk nău jêr jo\t mpeh prăk kan, ndơ do\ng hôm nha đê| n’hanh mô to\ng ăp, ê ho\ geh âk nu^h u\ch do\ng. đah nău nsroih ndâk nsơm nău kan way ơm bâh rnoi nơm, yuh H’Yam Bkrông mhe rgo\ jă rnoh prăk kơl an bâh n’gor, nkre  joi kơt nău kan tanh cheh bâh ăp nu^h blău kan êng, lôch ne\ nti an oh yuh tâm ntu\k kan ndrel. Rnôk lôch geh ndơ tanh cheh ueh, âk, âk ntil n’hanh nău geh âk, yuh hăn mbơh tơih joi ntu\k tăch rvăt ta ăp ntu\k pâl nđaih, ntu\k tăch ndơ, pla n’hơ. Yuh H’Yam an g^t:

            “Bôk năp ndơ gâp geh [ư năch mô u\ch yor bôk năp lah mô nâp, tal 2 lah mô ueh jêng jêr tăch yơn đah nău nsrôih n’hanh nău ro\ng pah kan jêng gâp mô klach rvê nău jêr jo\t, ntu\k geh tăch ndơ rgum geh rnôk n’gor kơl geh rnôk n’gor kơl 50% yơn gâp hôm nha hăn tăch mbơh n’hơ gay ma ndơ gâp nơm geh [ư dơi âk nu^h g^t.

            Bâh 10 nu^h kan ndrel bôk năp, tât a[aơ ntu\k kan le\ geh 42 nu^h kan ndrel n’hanh 100 nău tâm ton pah kan t^ng yan, đah nău geh ăp nu^h ăp khay bâh 2-3 rkeh prăk. Aơ lah rnoh geh âk đah bu ur rnoi Rđe, ơm bên đah nău pah kan lo\ mir. Rlău ma ne\, nău mât n’hanh hun hao ntu\k kan tanh cheh Tơng Bông le\ ntop ta nău mât ndrăy nău kan way ơm bâh mpôl rnoi. Yuh H’Bluen Niê- nu^h kan ta ntu\k kan an g^t:

            “ Yuh H’Yam lah du hê nu^h du\t u\ch ro\ng đah nău kan, rêh ueh tâm rnglăp, yuh nsrôih nti an ăp nu^h mom hên g^t nău tanh cheh. Tâm nău rêh yuh du\t mât kơl tât oh yuh, tât ôp khâl rnôk geh nău kop ji, tâm mbơh nău rhơn nău ueh. Oh yuh tâm [on du\t u\ch yuh H’Yam”.

            Gơih nđơr, nsrôih kan, geh nău dơn kan têh, yuh H’Yam Bkrông le\ geh [on lan knơm [ư kruanh [on Tơng Jú bâh âk năm ba năp. T^ng nău mbơh bâh wa Phạm Văn TRường, kruanh Uỷ ban nhân dân xã Ea Kao, yuh H’Yam Bkrông geh nău ntop kan khlay đah nău kan mât đăp mpăn chính trị, hun hao wa\ng sa n’hanh mât ndray nău ueh văn hoá mpôl rnoi ta ntu\k, ntop ndơ\ Ea Kao jêng xã geh nău mpo\ng nkual [on lan mhe bôk năp ta nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột. [on Tơng Jú geh rlău 380 rnăk đah rlău 80% lah nu^h rnoi Rđe, ntơm nơh aơ lah ntu\k duh jêr mpeh rnă njrăng- chính trị, rnoh rnăk ach o âk, yơn a[aơ kanu\ng hôm 8 rnăk ach o. wa Phạm Văn Trường ua\nh năl:

            “Yuh nkre lah kruanh [on nkre lah kruanh ntu\k kan tanh cheh. Bâh âk năm kơt ne\ yuh le\ geh pă âk nău kan an [on lan ta ntu\k. nt^t lah kơt nău ua\nh năl rnăk ach o ba dâng 400 rbăn prăl/hê yơn lah  du hê geh [ư nău kan aơ geh prăk 1.5 – 3 rkeh prăk/khay kơt ne\ aơ lah nău jut n’huch ach o ta ntu\k. mpeh nău kan bâh bu ur yuh lah nu^h nănh m^n nănh [ư dơn kan đah ta ntu\k. ta ntu\k le\ nta nău nơih yor aơ lah nkual [on lan rnoi đê| jêng lah hên du\t mât ua\nh nta nău nơih mơh ntil nău kan kơl nău kan ne\ mpôl hên geh nău an lor đo\ng gay ma an ntu\k kan tanh cheh aơ hun hao ăp nar lơ ma têh.

            Đah nău dơi têh ueh tâm nău kan bu ur tâm kơl hun hao wa\ng sa, n’huch ach o nâp nâl, yuh H’Yam Bkrông le\ geh rmôt kan tâm kơl kan Việt Nam pă nău nkhôm rnê Cúp vàng “tâm kơl yor ntu\k rêh jêng têh hao”. Huân chương lao động hạng pe n’hanh âk bằng khen yor Uỷ ban  nhân dân n’gor Daklak, rmôt kan tâm rgop kan ndrel pă an.

Nu^ rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng