Pơk uănh mông nar djăt: 19/10/2019

VOV4.M’nông: Dak Lak geh rnoh neh êng hvi rlau 13 rbăn km2, đah nklăp 1,9 rkeh nu\ih dôl rêh. Lah n’gor mpeh yôk đah neh ntu têh hvi, rnoh nu\ih mo lăng âk, bah rlau 10 năm [ư Bôk nau kan bah neh dak mpeh nau ndâk njêng [on lan mhe, văng sa-rêh jêng bah Dak Lak ho\ geh âk nau rgâl mhe. Ngăn lah, ntrong hăn [on lan geh uănh khlay ntuh kơl mô êng pơk trong nơih ân nau hăn ro, nchuăn rdeng ndoh ndơ ma hôm lah “n’hâm ntrôl” [ư rgâl nau geh jêng tâm [on lan.

Trong hăn nthoi [on Yông đah xã Ea Drơng tâm nkuăl Cư M’gar n’gor Dak Lak jong rlau 3km, geh to\ bê tông nâp ueh. Bar đah trong nu\ih [on lan tăm âk ntil kao, tơm si [ư ân ueh măt uănh. Wa H’Blong Mlô, ta [on Yông ân gi\t, 2 năm bah năp nơh, geh ngih dak kơl an pă xi măng, choih, lu\, [on lan rgop n’hâm nkra trong bê tông, nau kan hăn ro nơih lơn, [on lan rgâl mhe âk ntil:

Bah năp nơh, ê geh trong, nu\ih [on lan tâm [on Yông hăn ro ri mâp nau jêr ngăn, ngăn lah tâm yan mih dak lip mô dơi hăn ôh, rnoh ndoh ndơ bu rvăt ko\ thuk đo\ng, rnăk ach o âk đo\ng. Ntơm rnôk geh  trong hăn nơih ri kônh wa phung hên nsôih pah kan gay rklaih ach o, tă bah nê nau săk geh bah kônh wa hao âk ngăn ndrel ndâm njêng [on lan mhe, ndâk njêng [on lan rgâl mhe”.

Tât a[aơ ôn lan Dak Lak tâm rgop geh rlăn 17 rbăn km trong hăn

 

            Wa Nguyễn Xuân Diệu, Kruanh UBND xã Ea Drơng, nkual Cư M’gar, ân git, năl nau kan ndâk njêng [on lan mhe gay ntru\t dăng hun hao văng sa-rêh jêng ri nau kan ê lor gay [ư ân nâp trong hăn. Đah nau nsôih bah n’gâng kan [on lan, jêh bơi tât 10 năm [ư bôk nau kan [on lan mhe, tât rnôk aơ 98% trong hăn tâm thôn, [on ho\ geh to\ bê tông. Trong hăn bah xã ko n’ho ro đah ăp nkual êng. Nau văng sa, tăch rgâl, nau rêh bah [on lan nar lơn geh n’hao prêh:

Rđil đah bah năp năm 2015, nau kan hăn ro bah kônh wa [on lan tâm nkuăl jêr ngăn, yơn tât nrôk aơ ri ăp trong hăn tơm ngăn bah thôn, [on ndrel trong ntơm bah xã nthoi tât ăp thôn ho\ geh to\ bê tông ndrel to\ chai. Rnôk hun hao trong hăn [on lan ri nau geh jêng bah thôn [on, nkuăl [on lan ngai ko\ geh nau rgâl âk. Năm 2016, rnoh rnăk ach o lah 9% yơn a[aơ ri hôm 4%”.

Ti\ng wa Phạm Quang Mười-Kruanh jrâu kan tuch tăm ndrel hun hao [on lan nkuăl Cư M’gar, rơh rlau aơ, nau kan lam [on lan pă êng neh, rgop êng prăk, nar hăn kan nkra trong tâm [on lan geh âk ngăn. Ndrel đah tơm ntuh kơl bah Ngih dak, ma rhiăng trong hăn [on lan geh ndâk nkra. A[aơ, di\ng le\ ăp xã ho\ [ư jêh nau kan ndâk njêng trong hăn tâm ndâk njêng [on lan mhe. Nkuăl Cư M’gar nsôih tât lôch năm 2020 mra jêh lor nkô| nau ndâk njêng [on lan mhe:

“Bah 10 năm ndâk nkra, Rnâng kan rđau nau kan ndâk njêng [on lan mhe bah nkuăl ko\ năl lah, nau ndâk njêng nkô| nau mrô 2 lah nau săch kơl an bôk năp gay ma [ư. Jêh geh bôk nau kan kơl an bah Chính phủ, tơm prăk manh bah UBND nkuăl ndrel nkra lah nau rgum nau rgop kơl an bah nu\ih [on lan ri ăp trong hăn tât ăp thôn, [on, lo\ mir ho\ geh to\ bê tông, pơk trong nơih ân kônh wa hăn ro, hun hao tuch tăm. Nau geh jêng bah [on lan mhe geh  rgâl âk ngăn”.

 Trong bê tông nkual [on lan mhe ta Ea Yông, xã Ea Drơng, nkuăl Cư M’gar

Ti\ng mrô kơp bah ntu\k rđau nau kan ndâk njêng [on lan mhe bah n’gor Dak Lak, tât rnôk aơ, ho\ geh 63/152 xã geh dơi nkô| nau mro 2 mpeh gung trong hăn [on lan. Ngăn lah, lam n’gor ho\ nkra geh 16.730 trong hăn [on lan, 433 ntung njo|. Rnoh prăk rgum [ư ti\ng nau kan mrô 2 aơ lah 6.130 rmen, tâm ne,e tơm prăk Trung ương lah 366 rmen, tơm prăk bah n’gor lah 4.127 rmen, rgum nau rgop bah [on lan lah nklăp 1.636 rmen.

Trong hăn ueh têh njêng nău hun hao wa\ng sa an [on lan


Wa Dương Tín Đức-Groi Chánh văn phòng rđau nau kan [on lan mhe bah n’gor Dak Lak ân gi\t, rnoh ntuh kơl [ư ti\ng nkô| nau mrô 2 ta Dak Lak mro prêh rlau 3 tơ\ rđil dah ăp nkuăl êng tâm lam dak. Yơn lah, đah nau lăp kan bah lam ntrong kan chính trị, nau nsum ty bah [on lan, bôk nau kan mpeh nau ndâk njêng [on lan mhe bah neh  dak ho\ geh ăp nau dơi têh. Rnôk ma trong hăn [on lan geh n’ho ro, nau văng sa-rêh jêng ko\ geh hun hao ti\ng, nau rêh bah kônh wa geh rgâl âk ngăn:

            “A[aơ nau kan [ư ti\ng nkô| nau mrô  2 lah năl ti\ng ntrong kan ri ho\ geh kơt nau nchrăp bah n’gor ngluh. N’gor Dak Lak kơp năl nkô| nau [on lan mhe lah nau kan kơl an bôk năp tâm nau ndâk njêng [on lan mhe, phung hên lo\ kơl tâm nchră ăp nau kan ân Hội đồng nhân dân n’gor. Đah ăp xã [on lan jru ngai ri nau kơl an bah Ngih dak hôm lah nau kơl an 100% gay ăp xã ach o, xã 123 hôm geh đăp mpăn nkô| nau mrô 2 ti\ng nkô| nau nchrăp bah n’gor”.

            {ư ngăn ân saơ, nau kan [ư ân jêh trong hăn tâm [on lan ho\ pơk trong hun hao dăng nâp, [ư rgâl mhe âk ntil nau geh jêng bah ăp nkuăl jêr jo\t ta Dak Lak. Nau ngơi “ Ntu\k tât nkra trong-[on lan sâm geh tât du\t nê” ho\ geh Dak Lak ân mpơl saơ ngăn đah ăp nau rgâl mhe tâm ăp nkuăl [on lan mhe./.

                                                Nu\ih rblang: H’Thi


 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương