Pơk uănh mông nar djăt: 30/3/2019

     VOV4.M’nông: Ea Wy lah xă nkual jru ngai bah nkuăl Ea Hleo, n’gor DakLak. Tâm nu nău wa\ng sa-rêh jêng hôm e âk jêr jo\t, đoàn viên druh ndăm ta ntu\k aơ le\ mpơl soan druh ndăm du\t n’hâm đah âk nar pah kan, rgop đah Đảng bộ, n’gâng kan n’hanh [on lan ndâk njêng thôn [on mhe.

            Âk năm aơ rnăk ndăm Nguyễn Văn Lâm ta thôn 2A, xã Ea Wy hôm rvah rvăch tâm nău rêh jêr jo\t tă bah mô to\ng neh tuch tăm đo\ng. Ăp ntil ndơ do\ng sa tâm rnăk wâl nsing tâm rnoh prăk hăn kan bu bah bar hê ur sai dơm. Ta năp nău rêh jêr jo\t bah rnăk Lâm, Đoàn druh ndăm xã Ea Wy le\ pă an 2 mblâm ndrôk me deh kon rnoh khlay rlău 10 rkeh prăk kơl rnăk wâl ơm đăp mpăn nău rêh. Nô Lâm an g^t, nar dơn ndrôk ntil rnăk rhơn ngăn, rhơn lơn ma âk rnôk du mblâm ndrôk me a[aơ ho\ bơi deh kon. Bah nău ntop kơl bah Đoàn druh ndăm xã le\ pơk an rnăk wâl r[o\ng trong klaih rlău ach o.

            “Rnăk wâl du\t n’hâm lah ue\h ăp druh ndăm nsing nơm an ndrôk gay nta trong dơh gay nsan hao klaih rlău ach o. He mât ndrôk gay an păng deh kon, gay he so\k nău geh nê gay hun hao wa\ng sa, tâl bar geh tơm wa\ng sa an kon jêh aơ tay”.

            Ndrel đah rnăk nô Nguyễn Văn Lâm, ntơm bah năm 2015 tât a[aơ, Mpôl druh ndăm xã Ea Wy le\ pă an 4 mblâm ndrôk deh kon an 4 rnăk đoàn viên, druh ndăm geh nău rêh jêr jo\t kơl khân păng nsan hao đăp mpăn nău rêh.

            Mô dơn pă an ndrôk, Đoàn druh ndăm xã hôm [ư âk nău kan, gâl kan na nê| gay rgop [ư rgâl muh măt [on lan mhe ta ntu\k đo\ng. Kêng măng ta tach pah play thôn 1A, xã Ea Wy hôm khuh n’gôr [on lan n’hanh druh ndăm ăp thôn râng pâl thể thao. Tach pah play dơi tuh bê tông lah nklâm ndơ ma Đoàn xã le\ rgo\ jă prăk [ư rlău 18 rkeh prăk pă an nu^h [on lan. T^ng Đoàn viên Ngôn Tiến Hùng nơm geh [ư nău kan druh ndăm bah Đoàn xã le\ rgop wa\ch rgum đoàn viên druh ndăm râng thể dục, thể thao. Lôch nê kơl nău rêh nuih n’hâm bah [on lan nar lơn ma dơi n’hao prêh.

            “{ư tach pah play nê bah ir druh ndăm rgum ngêt ndrănh nhu\l hơm, njêng ntu\k gu\ rêh thể dục thể thao ngăch dăng krêp dêh đah doàn viên, pdruh ndăm”.

            Nô Trần Văn Khang- Bí thư Đoàn xã Ea Wy an g^t, t^ng trong leo kan “Mom ndăm nsum ti rdâk njêng [on lan mhe” tâm năm 2018, Mpôl druh ndăm xã le\ rgop rlău 500 nar luh kan [ư trong hăn tâm [on lan. Nkre, Đoàn le\ an [ư ăp nău kan ta ntu\k, kuar rvach n’hong dak, mpôih kuaih ndo\k mbrâm pih rêp wa\ch rgum hang rbăn tơ\ đoàn viên druh ndăm tât râng.

            “Mpôl hên way uănh khlay, mât chăm mha êng lah ăp kon se jê|, ăp rnăk geh nău rêh jêr jo\t. Đah đoàn viên mpôl hên le\ rdâk njêng bôk nău kan yơng ntil u\ch ro\ng n’hanh dơi đoàn viên u\ch kơt t^ng [ư âk n’hanh dơi geh nău u\ch bah nu^h [on lan ta xã”.

            Wa Nông Ngọc Thiết- Groi Bí thư Đảng uỷ xã Ea Wy an lah, bah nău rgop bah đoàn viên druh ndăm mbra kơl an xã ơm [ư lôch rnoh tât kan rdâk njêng [on lan mhe tâm năm 2019.

            “Tâm bah ri aơ nơh, nău kan bah đoàn viên druh ndăm t^ng [ư geh du\t âk nău kan. Tâm nê lơn lah mpeh bôk nău kan     rdâk njêng [on lan mhe bah đoàn viên, druh ndăm xã nơm du\t têh kuâng tâm nău [ư trong, ntop kơl rnăk ach o, ăp rnoh tât kan mpeh mât ntu\k gu\ rêh”.

            Đah nuih n’hâm hăn dâk kan lor bah mom ndăm tâm hun hao wa\ng sa, nău u\ch dâk kơl êng an nsum mpôl lam [on lan, đoàn viên druh ndăm xã Ea Wy, nkuâl Ea H’leo, n’gor Dak Lak le\ rgop [ư rgâl muh măt [on lan mhe ta nkual jru ngai./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng