Lào Mí Và năm aơ 20 năm, ho\ gu\ ur, yơn lah păng hôm gu\ nsum đah me mbơ\ gay ma kơl an mâp rong 6 nu\ih oh dol tâm năm hăn nti. Lah nô tơm, yor rnăk vâl jêr jo\t, Lào Mí Và ho\ rlu nti, pah kan o\ rgănh gay ma rong rêh, yor ri ma păng mô u\ch oh păng mô geh hăn nti kơt nơm. Bol ma nau rêh rnăk vâl hôm âk nau jêr jo\t, yơn Lào Mí Và hôm nsôih mât chăm âk le\ 6 nu\ih oh păng hăn nti.‘Hăn nti ri khlay ngăn. Yor rnăk vâl jêr jo\t ri di\ng nsôih mhâm [ư gay mât rong ân oh hăn nti lôch jrâu 12, ko\ u\ch jêh aơ tă oh gâp geh kan pah gay mô kâp [ư lo\ mir n’hanh jêr jo\t đo\ng ôh”.

            Lào Mí Chờ lah kon tal 3 tâm rnăk vâl,. Năm aơ hao jrâu 8. Du nar păng hăn rlau 8 cây số gay tât ngih săm [u\t. Ăp khay tâm yan mih trong bo\k ngăn, hăn ro du\t n’âhm jêr jo\t yơn lah păng mô yor kơt nê ma mô hăn nti. Lăp tâm năm nti mhe, geh nô păng rvăt ân ndeh vah jâng hăn nti, Lào Mí Chừ kơt lah geh ntop tay n’hâm.:Gâp nsôih hăn nti ân ueh gay ma geh nau dơi tâm nau nti. Nchrăp năm nti mhe ri mê| bơ\ rvăt ân kho ao mhe. Trong hăn nti ri ngai n’hanh jer ngăn yơn lah ko\ nsôih đo\ng”.

            Yuh Vàng Thị Làu ta xã Chư Pui, nkuăl Krông Bông ân gi\t: Rnăk vâl yuh bol ma joi sa ti\ng ăp nar, bar hê ur sai hăn pah kan ân bu gay ma joi ndơ sa, yơn hôm nsôih rong 4 nu\ih kon hăn nti. Năm nti mhe aơ, Ma Thìn Sơ n’hanh Ma thị Ly hao jrâu 4, Ma Thị Lan nti jrâu 3, Ma Mí Sự nti jrâu 2. Rnơm geh nau kơl nan bah Ngih dak ăp săm [u\t n’hanh ndơ do\ng nti ân kon se rnoi mpôl đê\, yor ri rnăk vâl ko\ bah oi du gưl. Yuh Vàng Thị Làu, ngơi:“ Năm nti mhe ri hăn ta chợ, rvăt jep, rvăt kho ao ân ăp kon hăn nti. Di\ng le\ ri le\ rlau ma du rkeh prăk ngăn, nơm hăn pah kan ân bu sk prăk rvăt kho ao ân kon”.

            Yor ntu\k hvi, nu\ih [on lan âk, yor ri Thôn Ea Uôl, xã Chư Pui pă 2 jrâu nti mẫu giáo gay kônh wa leo kon tât nti nơih lơn. Tâm nê, du ntu\k mhe geh du ntu\k kan tăch rgâl ta nkual [on têh Hồ Chí Minh ntuh kơl nkra mhe, du du ntu\k ri ho\ djơh yơn ê geh nkra mhe yor ri ma kônh ưa rgop prăk kơl nkra. Wa Sính Chứ Chơ, kruanh thôn Ea Uôl, ngơi:‘Ngih ach o ri ach o, yơn lah ăp ngih ko\ gay tâm rgop, geh 3-40 rbăn mbơm gay ma ntă tôl mhe ân ngih nti mẫu gioá ta aơ, đăp mpăn ân kon se hăn nti”.

            Năm nti mhe ho\ tât, rlet âk nau jêr jo\t bah nau rêh tâm nkual neh mhr, kônh wa rnoi Mông ta xã nkuăl jru Chư Pui, nkuăl Krông Bông, n’gor Dak Lak mro tâm bonh oh kon hăn nti, đah nau u\ch kon nơm gi\t play săm [u\t gay ma rklaih lơi ach o./.

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng