VOV4.M’nông – Tâm 18 đại biểu bah n’gor Kon Tum hăn râng đại hộih tâm rlong ro\ng dak lam dak rơh tal 9 năm 2015 geh yuh Y Ró, rnoi Sêđăng ta xă Măng Cành, nkuăl Kon Plông. Tâm âk năm bah năp, mât ueh nău kan lah Kruanh Hội liên hiệp bu ur xă, yuh Y Ró geh âk nău m^n kơl oh nur tâm rmôt rgâl nău m^n, trong [ư ns^t tay săk rnglay na nê| tâm trong kan Hội n’hanh nău rêh bah nu\ih tâm rmôt

Ăp nar kơt ne\, le\ mông pah kan ta ngih UBND xă Măng Cành, yuh Y Ró, Kruanh Hội liên hiệp bu ur xă lo\ tât đah oh nur tâm rmôt ta ăp [on. Lah nu\ih kon bah rnoi mpôl Sêđăng dêh n’hanh têh ta neh Măng Cành, Y Ró wât ăp nău m^n bah nu\ih bu ur Sêđăng. Gay ăp nu\ih bu ur nsing nơm tâm săk nơm hun hao tâm nău rêh, Y Ró m^n joi g^t nău rêh rnăk wâl bah ăp nu\ih, bah ne\ nsrôih nkoch trêng rblang, nt^m oh nur [ư t^ng ăp nkô| nău na nê|, kơt: Gay mât săk soan ân ngêt sa, gu\ âm kloh ueh, tâm mât rong tuch tăm ân g^t cheh phân rchăng n’gang bu tuh… Yuh Y Tuấn, nu\ih tâm rmôt bu ur [on Kon Chênh an g^t:

“Yuh Y Ró ăp nar, ăp khay [a [ơ hăn tâm thôn nkoch trêng an rmôt bu ur [ư ueh wa\ng sa rêh jêng, răk kloh ueh trong [on lan, ngih wâl. Yuh ntru\t đă ăp nu\ih tâm rmôt wa\ng sa hun hao kơl ăp nu\ih hôm e jêr jo\t. Bah rnôk geh yuh Ró nkoch trêng a[aơ êng thôn Kon Chênh geh nău rgâl hao n’hanh hun hao ngăch. Oh nur dơi rklaih ach o. Knơm yuh Y Ró dơi geh ndơ sa, ndơ ntêm”.

Ta năp n’hêl na nê| oh nur tâm xă mô ho\ ben ntêm nkrem, yuh Y Ró dâk rgo\ jă, nt^m 22 nu\ih bu ur Chi hội [on Đak Ne ndâk njêng tơm prăk nkrem. Gay ăp nu\ih tâm rmôt mô g^t rplay sam [u\t dơi râng, yuh Y Ró geh geh nău m^n mhe do\ng an tam. Knơm ne\ nu\ih tâm rmôt dơh g^t rnoh tơ\ nơm le\ râng rgop tơm prăk nkrem tă bah rnoh tơ\ nklân nglău ty. Knu\ng đah 10.000 prăk du tơ\ rgop, du\t năm 2011, tơm prăk nkrem bah chi hội bu ur [on Đak Ne geh rlău 11 rkeh prăk. Bah tơm prăk aơ 6 nu\ih tâm rmôt nău rêh jêr jo\t dơi manh prăk rwa\t su\r mât an geh săk rnglay ueh. Uănh năl đah ntrong kan aơ, wa A Ning, Kruanh UBND xă Măng Cành an g^t:

“Ta năp đaơ nu\ih [on lan mô g^t ntêm nkrem, geh ding âk lah do\ng le\. Rnôk ma geh Y Ró ntru\t đă le\ bên an rmôt nu\ih bah nơm lah [ư tơm prăk nkrem. Mô geh knơm kơt bah năp đaơ. Nsum mpôl Rnâng kan đảng uỷ xă nt^m rđau lah ân pơk hvi ntrong kan aơ an ăp thôn êng gay nta an ăp thôn êng geh nău m^n joi geh prăk mô geh dơh, an g^t nt^m nkrem do\ng phâm [ư an tâm di”.

Bah meng nău mât [ư t^ng ueh nău rgo\ jă “ndâk njêng rnăk wâl 5 mô, 3 kloh” n’hanh ntrong kan ntêm nkrem chi hội bu ur [on Đak Ne [ư ueh săk rnglay. Chông cờ bôk năp Y Réo dôl nta mông nar mhe tâm rlong pah kan jan sa ta xă Măng Cành ma ntoh lư ntrong kan bu ur tâm kơl ndrel hun hao wa\ng sa n’hanh ndâk njêng thôn [on mhe. Êng năm aơ, geh rlău 350 nu\ih bu ur tâm rmôt r[u\n ta 10 Chi hội bah xă Măng Cành le\ kơl ndrel rbăn nar pah kan, rbăn tơm tăm, nsrôih [ư trong bê tông tâm thôn [on rgop ndrel xă geh 9/19 rnoh ndơ [ư ndâk njêng thôn [on mhe… yuh Nguyễn Thị Hằng, Groi kruanh Hội liên hiêp bu ur nkuăl Kon Plông an g^t:

“Đồng chí Y Ró lah kruanh rmôt kan bu ur dơi n’gâng kan, dơi Đảng, dơi ăp gưl Hội gưl bah lơ uănh lah prêh đah nuih n’hâm bah yuh, geh soan tre\ lam tâm ăp gưl hội êng. A[aơ ntrong kan ntêm nkrem ta thôn Đak Ne le\ dơi 5 xă êng hăn nti năm 2016 mbra [ư mbơh. Hôm đah rnăk wâl nơm yuh ntrong leo lor n’hanh rgo\ jă rnăk vâl hun hao wa\ng sa. Rlău ma ne\ yuh hăn ngih pah kan ăp nar rlu yuh đah sai hăn tâm mir mât cà phê kơt mât sur, djăr gay hun hao tay wa\ng sa rnăk wâl. A[aơ yuh le\ [ư jay têh ueh tâm rnăk wâl rwa\t năp ăp ndơ do\ng”

Têh jêng du\t âk nkôp đah năm 31, yuh Y Ró-Kruanh Hội liên hiệp bu ur xă Măng Cành an g^t: Ăp nău yuh le\ dơi [ư hôm e du\t đêt nkôp đah ăp nău ma hôm e an an [ư an ăp nu\ih mê|, nu\ih yuh n’hanh nu\ih oh lah rmôt bu ur n’hanh an rlău 2000 kônh wa Sêđăng xă Măng Cành. Rnôk g^t Y Ró-nu\ih bu ur g^t blău nău kan ngih dak lo\ gơih nđơr pah kan rnăk wâl [ư âk nău ueh an Măng Cành dơi hăn râng đại hội tâm rlong ro\ng dak lam dak rơh tal 9 năm 2015 oh nur tâm rmôt n’hanh nu\ih [on lan du\t rhơn n’hanh ntôh n’hao./.

            Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng