VOV4.VN - Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của quốc gia với hơn 5 triệu đồng bào sinh sống. Trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 30 %. Những năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước bằng nhiều chương trình, dự án đầu tư cụ thể thiết thực. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 19/2/2021)

Học sinh  ở Tây Nguyên đến trường đầy đủ và đúng độ tuổi. Ảnh KT

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao