VOV4.VN - Những năm qua, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được các cấp các ngành quan tâm, thông qua việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân đồng bào DTTS. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 28/8/2020)

Ông Pi năng Trách, người tận tâm với công tác dân vận. Ảnh VP

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao