Tăng ngăn hâi: 19/9/2020

VOV4.Sêdang - Pôa Matt Hancock, Ngế xiâm pơkuâ ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât kong têa Ăng-glê a kơxo hâi lơ 18/9 tơbleăng Chin phuh kong têa kố ôh tá chiâng tah lôi tâi tâng troăng mơdât ôh tá ăm lo pa kong lâp tơnêi têa roh má 2 tung pơla pơrea\ng Covid 19 a Ăng-glê xông tâ tú ó rơdêi. Ki tô tuăn tâ mê cho kơxo# mơngế tro tâ pơrea\ng ki râ thế mot pơlât xuân dế tâk re\ng [a\ kơlo tro tâ châ péa xôh klêi kơ’nâi têm 8 hâi.

Tiô tơbleăng tung mâu hâi achê kố, nôkố rêm hâi kong têa Ăng-glê châ hlo tơ’nôm sap ing 3 rơpâu troh 4 rơpâu ngế tro tâ virus SARS CoV-2. Mơhé kơxo# mơngế kố tâ iâ tâ tâng pơchông [a\ mâu kong têa môi tiah Tây Ban Nha lơ Pơhlăng laga chin phuh Ăng-glê tô tuăn tơdroăng khăm pơlât dêi kong têa kố kô tro mơnhâu tâng hên mơngế pơtối tro tâ pơrea\ng, tâng pơchông [a\ mâu kong têa châu Âu ki ê, Ăng-glê cho kong têa ki tơdjâk ó má môi tung tơdroăng pơrea\ng xông tâ tú má môi.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định