Tăng ngăn hâi: 26/9/2020

VOV4.Sêdang - A pơlê kân Đức An, Dak Song, Khu pơkuâ Đoân droh rơtăm Việt Nam kong pơlê Dak Nông tơku\m po trâm mâ, kheăn kơdeăn droh rơtăm tiô khôp, droh rơtăm hdroâng kuăn ngo pêi cheăng kâ rơkê; Tơ’noăng mâu rơxông ối nếo tơmiât pêi rơkê [a\ diâp pri Roh tơ’noăng video online ‘na mâu ngế droh rơtăm pêi cheăng kâ rơkê. Mâu hơnăm kố hía nah, droh rơtăm hdroâng kuăn ngo [a\ droh rơtăm loi t^ng, tiô khôp hiăng ai hên tơdroăng veăng kum tung mâu tơdroăng Đoân – Ho#i, mơnhên hnoăng cheăng tung tơdroăng veăng kum mơnhông mơdêk cheăng kâ, rêh ối pơlê pơla, tơniăn cheăng lêng tung kring vế, gak ngăn tơniăn pơlê pơla.

Sap ing mâu tơdroăng châ tơ-[rê, Khu pơkuâ ngăn Đoân droh rơtăm, Khu pơkuâ droh rơtăm kong pơlê khe\n kơdeăn 28 ngế droh rơtăm loi t^ng tiô khôp, droh rơtăm hdroâng kuăn ngo pêi cheăng kâ rơkê kong pơlê Dak Nông hơnăm 2020.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định