Tăng ngăn hâi: 8/7/2020

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 7/7, Khu ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât tối tơbleăng, kong pơlê Gia Lai nếo châ ‘nâi tơ’nôm 3 ngế dương t^nh [ă pơreăng êi rơtốu krôk, mơdêk tâi tâng ngế tâ tung lâp kong pơlê tâk troh 13 ngế. Tiô klêi kơ’nâi séa ngăn sap ing Vie#n vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, 3 ngế ki nếo dương t^nh [ă pơreăng êi rơtốu krôk kố pơrá cho mâu ngế ki ối a pơlê Bông Hiot, cheăm Hải Yang, tơring Đăk Đoa.

Kố cho 3 ngế tung kơxo# 24 ngế nho\ng o, châ pâk xo mơheăm, pơlê cheăm [ă ai ngế ki ối achê [ă ngế ki tâ pơreăng êi rơtốu ki apoăng hiăng hlâ, châ pâk xo mơheăm vâ séa ngăn sap ing lơ 4/7. Mâu ngế ki kố nôkố dế châ klâ ối krê, pơlât a Hngêi pơkeăng kân Gia Lai [ă Hngêi pơkeăng pơlât vâi hdrêng Gia Lai.

Vâ hbrâ mơdât pơreăng, Khu ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât Gia Lai hiăng pơtroh hlá mơ-éa ăm Khu xiâm ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât pơkâ thế hbru ăm 100 rơpâu klo\ng vaccine êi rơtốu krôk vâ pâk ăm kuăn pơlê tơring Đăk Đoa; hnê mơhno mâu tíu khăm pơlât hbrâ tu\m pơkeăng, kế tơmeăm, trếo pơkeăng, rơxế to\ng kum vâ hbrâ rơnáu xúa, pơlât mâu ngế ki tâ pơreăng. Tơdrêng amê hnối vê hdró, xôh pơkeăng a kơpong ki ai kuăn pơlê tâ pơreăng êi rơtốu krôk; séa ngăn, klâ ối krê mâu ngế ki nhôm pôi tá ăm pơreăng tâ tú troh pơlê pơla.

Katarina Nga tơplôu [ă tơpleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng