Tăng ngăn hâi: 28/2/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang -  Hơnăm kố, kong pơlê Gia Lai xing xoăng lối 850 rơtal liăn khăm, pơlât [ă [aoh hiêm ăm mâu hngêi pơkeăng. Vâ tối tơbleăng châ tơ-[rê hnoăng cheăng kố, Vi [an hnê ngăn kong pơlê pơcháu [aoh hiêm pơlê pơla kong pơlê tối tơbleăng tơdroăng tâi tâng kơlo liăn ‘no khăm, pơlât [oah hiêm châ xúa a mâu tíu khăm pơlât [ă tơru\m tơkêa khăm pơlât [aoh hiêm khăm pơlât tung hơnăm 2020 [ă mâu tíu khăm pơlât tiô pơkâ.

Vi [an hnê ngăn kong pơlê Gia Lai xuân pơcháu ăm Khu ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât pơkuâ po, tơru\m [ă [aoh hiêm pơlê pơla kong pơlê [ă mâu kơ koan ki ai tơdjâk troh mơdêk hnoăng cheăng tí tăng ‘nâi ple\ng, kum ăm Vi [an hnê ngăn kong pơlê pêi pro rak ngăn tơnêi têa ‘na [aoh hiêm khăm pơlât ho\ng hnoăng cheăng séa ngăn, pro pơxúa ăm khu rak liăn [aoh hiêm khăm pơlât.

Pơkâ thế mâu tíu khăm pơlât pêi pro tơdroăng ki rak ngăn, xúa liăn khăm pơlât [aoh hiêm khăm pơlât châ tối tơbleăng tung hơnăm tro tiô pơkâ, tơ-[rê, rak tơniăn hnoăng pơxúa dêi mâu ngế ki tamo.

Katarina Nga tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng