Tăng ngăn hâi: 21/10/2020


VOV4.Ssêdang - Kơxê lơ 20/10, {ơrô pơkuâ Khu hnê mơhno Tơnêi têa ‘na hbrâ ví kong prâi pro ôh tá tơniăn nếo ai mơ-éa pơkâ mâu khu xiâm, kơvâ cheăng, tơring mâu kong pơlê, pơlê kong kơdrâm sap ing pơlê kong kân Thanh Hóa troh Quảng Nam hbrâ ví [a\ tơdroăng kong mêi khía mơhot roh 8 (inâi lâp plâi tơnêi cho Saudel). Tung  kơthô ai chêh tơdroăng xiâm dêi pơkâ ing mâu khu xiâm, kơvâ cheăng, kong pơlê pơtối pêi pro mâu tơdroăng xiâm tiô kơthô ki kal kơxo# 29 dêi Khu hnê mơhno tơnêi têa ‘na hbrâ ví kong prâi pro ôh tá tơniăn.

Tiô séa ngăn tro tơniăn dêi kong mêi khía mơhot, khu pơkuâ xêo plong tuk, tơbleăng ăm mâu pơkuâ plong tuk dế tơnăng ká xi xo\ng a têa kơx^, troăng prôk [a\ tơdroăng dêi kong mêi khía mơhot vâ hbrâ ví, lo ing kơpong kong mêi khía mơhot plong mot lơ ôh tá prôk lăm a kơpong rơ-iô.

Khu séa ngăn pêi cheăng kơtăng, đi đo tơbleăng troh Khu hnê mơhno Tơnêi têa ‘na hbrâ ví kong prâi pro ôh tá tơniăn [a\ Vi [an Tơnêi têa hbrâ ví kong prâi pro ôh tá tơniăn [a\ ti tăng to\ng xo mơngế hliăng tiâ.

            Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định