Tăng ngăn hâi: 29/2/2020

VOV4.Sêdang - Tung rôh lăm pôu păng ‘nâng troh a Sinuâ, pôa Khaltmaagiin Battulga, kăn xiâm pơkuâ kong têa Mông Cổ hiăng ai rôh tơpui [ă pôa Tập Cận Bình, Kăn xiâm hnê ngăn kong têa Sinuâ. Kăn xiâm hnê ngăn kong têa Sinuâ hiăng tơbleăng tối ăm kăn xiâm pơkuâ kong têa Mông Cổ ‘na mâu tơdroăng ki vâ pêi pro tung hnoăng cheăng hbrâ mơdât pơreăng dêi Sinuâ.

Tơdrêng amê hnối tối, kô mơdêk tơru\m [ă mâu kong têa tung mê ai Mông Cổ vâ hbrâ mơdât châ tơ-[rê ‘na pơreăng tâ tú. Pôa  Khaltmaagiin Battulga loi tơngah, xua tơdroăng pơkuâ dêi pôa Tập Cận Bình, mê kuăn pơlê kong têa Sinuâ kô re\ng tơkâ luâ xơpá kố, [lêi trâng tung tơdroăng ki hbrâ mơdât pơreăng xuân môi tiah pêi klêi mâu tơdroăng pơkâ mơnhông mơdêk cheăng kâ pơlê pơla pơkâ mơ’no.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng