Tăng ngăn hâi: 15/8/2020

VOV4.Sêdang - Kơ’nâi 3 hơnăm tơbleăng pơkâ 2085/QĐ-TTg dêi Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh ‘na troăng hơlâ pơkâ kum mơnhông cheăng kâ – rêh ối kơpong hdroâng kuăn ngo [ă kong ngo, kong pơlê Kon Tum châ ai tiô pơkâ tơxâng hâk mơnê.

 

 

Kuăn pơlê Kon Tum châ kum têa ôu kâ um roh

 

Tiô kơxo# ki tối dêi Khu kăn ngăn kuăn ngo kong pơlê, hiăng ai lối 5.600 hdroh rơpo\ng a Kon Tum châ kum tiô pơkâ ki mê; tá tơdroăng kơjo kum hngêi ối, tơnêi pêi kâ, hơ’leh tơdroăng cheăng, têa xúa, mung liăn. Tâi tâng kơxo# liăn pêi pro tơdroăng ton\g kum lối 53 rơtal liăn, châ 78,5% tâng vâ pơchông [ă kơxo# liăn pơcháu.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng