Tăng ngăn hâi: 25/9/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kuo#k ho#i kong têa Siam a kơmăng lơ 24/9 hiăng pơkâ pơtê tâ ph^u tơbleăng tơdroăng pơkâ ‘mâi rơnêu luât ki iâ gá troh khế 11 tiô púi vâ dêi mâu ngế ki lăm tríu tơtrâ pak^ng mê hlối mơjiâng môi Vi [an tí tăng ‘nâi ple\ng ‘na tơdroăng ‘mâi rơnêu. Tơdroăng pơkâ mê dêi Kuo#k ho#i kong têa Siam hiăng pro mâu kăn Kuo#k ho#i hêng hôu xua vâi tơmiât tiah kố, mê cho tơdroăng ki pro vâ ‘’thăm rế mơdon chôu‘’. Lối 1 rơpâu ngế hiăng tơku\m a pa gong hngêi pêi cheăng Kuo#k ho#i vâ mơhno tơdroăng thế ‘mâi rơnêu luât dêi vâi.

Mâu kăn kuo#k ho#i dêi đảng tơtrâ cho Pheu Thai [ă Move Forward  hiăng lo a troăng kân vâ tơtrâ tơdroăng pơkâ dêi Kuo#k ho#i Siam [ă ôh tá ai môi ngế ka\n kuo#k ho#i ki lâi dêi péa đảng mê châ chêh inâi lo tơbriât tung Vi [an tí tăng ‘nâi ple\ng ‘mâi rơnêu Luât ki ai 45 ngế.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định