Tăng ngăn hâi: 25/9/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 24/9, a tơring Cai Lậy, kong pơlê Tiền Giang, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa [ă khu kăn Chin phuh hiăng lăm séa ngăn tơdroăng pêi pro troăng hơlâ hbrâ mơdât tô mơdrăng têa xăng po lân tơdjâk troh tơdroăng pêi klâng chiâk, tung mê ai loăng plâi sầu riêng, cho túa plâi ki pêt hên a kong pơlê Tiền Giang.

 

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa lăm pôu ngăn túa pêt plâi sầu riêng a kong pơlê Tiền Giang

 

Lăm ngăn tú pêt plâi dêi rơpo\ng pôa Mai Văn Âu, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa rơkâu kuăn pơlê tung hơnăm hdrối kô hía nah hiăng châ xo hên plâi, plâi sầu riêng tê ai yă há, hlối pro pơxúa châ xo hên, pak^ng mê khe\n kơdeăn kuăn pơlê hiăng hnê ‘na kih thuât ăm dêi rơpó tung pêi cheăng kâ vâ pro kro mơdro\ng. Tung pơla kong tô mơdrăng, têa xăng po lân, Ngế pro xiâm hnê ngăn thế mâu kăn kong pơlê [ă kơvâ ngăn ‘na chiâk deăng hnê pêt hên túa plâi kâ teăng tơdroăng ki pêt mâu hdrê sầu riêng.

Tơdrêng amê hnê xúa khoa hok kih thuât, xúa kơmăi kơmok vâ tơmeăm pêt châ xo hên, le\m tơ-[rê mâu plâi ki pêt oh tá tro rơnó, hlối mơdât têa xăng po lân, hlối châ pơxúa hên tung cheăng kâ.

Gương tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định