Tăng ngăn hâi: 29/10/2020


 

VOV4.Sedang - Pôa Mike Pompeo, Ngế xiâm ngăn ‘na tơpui kâ kong têa Mih a hâi lơ 28/10 hiăng pơxiâm lăm pôu 2 hâi a kong têa Sri Lanka [ă kô ai trâm mâ [ă khu kăn xiâm dêi kong têa kố vâ tơno tơnêng ‘na mâu tơdroăng cheăng ki kal tung tơru\m pơla péa pâ tơnêi têa.

Tung môi roh tối tơbleăng dêi Khu xiâm ngăn tơpui kâ kong têa Mih, hneăng lăm pôu dêi pôa Mike Pompeo cho vâ mơnhên mâu tơdroăng tơkêa dêi Mih tung tơru\m cheăng [ă Sri Lanka, veăng kum mơdêk tơru\m cheăng pơla péa pâ tơnêi têa xua môi kơpong Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ki tơ’lêi hlâu, po rơdâ. Pôa Mike Pompeo cho kăn xiâm ki apoăng dêi Mih ing tơdroăng pơkuâ ngăn dêi pôa Donald Trump lăm pôu păng ‘nâng Sri Lanka.

Ki rơhêng vâ tối, hneăng lăm pôu dêi pôa Mike Pompeo po 2 măng t^ng kơ’nêi khu kăn xiâm dêi Sinuâ xua pôa Dương Khiết Trì, Ngế cheăng tung khu xiâm kal kí Đảng Ko\ng san Sinuâ pơkuâ djâ lăm pôu, pêi cheăng a Sri Lanka.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định