Tăng ngăn hâi: 25/11/2020


 VOV4.Sêdang – Hâi lơ 23/11 (tiô chôu kong têa Mih), Kơ koan pơkuâ ngăn tơdroăng cheăng ki mơ’no tối hên tơdroăng Mih, dó inâi GSSA hiăng tối pơtâng kơ pôa Joe Biden, Ngế kăn teăng mâ đảng Dân chủ tiah kố, kơ koan ki kố kô pơxiâm pơcháu hnoăng cheăng ăm Kăn xiâm pơkuâ ngăn tơnêi têa hneăng nếo, ăm phep xúa kơxo# liăn ăm tơdroăng cheăng pơcháu mê kơnâ ai 9 rơtuh 900 rơpâu dollars.

Maluâ ăm phep pơcháu hnoăng cheăng, la pôa Donald Trump vêh mơnhên tối kô pơtối rak vế tiô troăng hơlâ luât vâ khoh châ [lêi trâng roh má mơ’nui. Tung hlá kơthô pơtroh ăm pôa Joe Biden, jâ Emily Murphy, Ngế xiâm ngăn ‘na kơ koan pơcháu hên hnoăng cheăng Mih, dó inâi GSA tối pơtâng, chin phuh dêi pôa Donald Trump hiăng hbhrâ rơnáu ăm tơdroăng ki vâ pơcháu hnoăng cheăng ki păng ‘nâng.

Tung môi rơkong tối tơbleăng ăm tơdroăng ki pơcháu hnoăng cheăng, vêh mơnhên kố cho troăng prôk ki kal vâ prôk troh tơdroăng ki hơ’leh ‘’tơlêi hlâu [ă pro hơniâp le\m’’.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định