Tăng ngăn hâi: 31/3/2020

VOV4.Sêdang - Kong têa Pơhlăng hiăng pơkâ luât mơdât mơngế lo prôk tơku\m pá gong tung lâp tơnêi têa hiăng châ 2 măng t^ng kố, [ă kô mot tung măng t^ng ki má pái pơtối mơdât mơngế lo prôk, tơku\m kơdrâm drô troăng, kơpho#. La tơdroăng ki mơdât mê tá hâi teăm châ pêi pro kơtăng khât, xua kong têa kố ối hlo ai hên kuăn pơlê tro tâ tú pơreăng, tơdroăng châi tamo rế hía thăm rế ó. A mâu kong pơlê hiăng tro tâ pơreăng Covid-19 ki ó ‘nâng, mâu hngêi pơkeăng hiăng hâ ho, pêng păm to mơngế tamo châi.

Chin phuh Pơhlăng dế pơtối pơto, xing xoăng pơlât kuăn pơlê ki tamo châi, djiân vâi troh pơlât a tíu ê, tung mê, ai tá khu lêng [ă Ko\ng ti ngăn ‘na troăng rơxế lơtreng dêi tơnêi têa. Dế kố, khu ngế ki ôh tá ai inâi xiâm rêi cho kong têa Pơhlăng, khu ki mê cho mâu ngế ki tơ’lêi tro troh thế lăm pơlât a tíu ki hơngế. Chin phuh Pơhlăng hiăng mơjiâng 40 tíu ki ăm mơngế tamo châi xua pơreăng SARS-CoV2 klâ ối krê, la mâu ngế ki mê cho mâu ki pơxiâm tâ pơreăng, tá hâi teăm râ.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng