Tăng ngăn hâi: 14/7/2020

VOV4.Sêdang - Mâu kơno\ng kân dêi Rusi nếo plâ hnâp tung môi rôh lăm plâ [â a đông lêng tơ-[ai Hmeimim dêi Rusi a peăng mâ hâi lu kong têa Syria. Ngế xiâm pơkuâ pro pơle\m rêm pâ ki tơplâ Syria, dêi Khu xiâm pơkuâ ngăn lêng Rusi ăm ‘nâi, dâng 22 chôu 30 phut hâi lơ 11/7 mâu kơno\ng kân dêi Rusi hiăng châ hlo tơ-[ai ôh tá ai mơngế vế kơneăng a rơvâ plêng khu lêng Hmeimim ing peăng mâ Hâi lo pa kơnho\ng.

Mâu lêng tơ-[ai dêi Rusi hiăng teăm hlo re\ng pe\ng klêh tơ-[ai ôh tá ai ngế vê dêi khu lêng ‘mêi ki ối kơtăn hơngế ing đông lêng tơ-[ai 5km. Nôkố đông lêng tơ-[ai mê xuân ối pêi cheăng môi tiah hmâ.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng