Tăng ngăn hâi: 15/8/2020

VOV4.Sêdang - Pôa António Guterres, Kăn xiâm chêh tôm xo rơkong Khu lâp kong têa hiăng mơhno tối pói tơngah tơdroăng tơru\m pro hơniâp le\m ki nếo pơla Israel [ă  mâu kong têa Arab Thống nhất mơni kô kum châ pêi pro tơdroăng ki tơleăng mơnhên pơla péa pâ tơnêi têa Israel [ă Palestine xua tơdroăng ki kring vế hơniâp le\m krá tơniăn a kơpong Trung Đông.

Israel [ă mâu kong têa tung Arab Thống nhất hdrối mê hiăng châ hiâng pêi pro môi tơdroăng k^ tơkêa tơru\m cheăng ki vâ châ tơru\m ki tơniăn le\m. Kố xuân châ ngăn cho k^ tơkêa má pái ki Ireael hiăng k^ [ă môi kong têa kơpong Arab, tung mê, kong têa kố tơkêa kô pơtê tơdroăng ki mot tơchuôm kong têa [ă Palestine. Kăn xiâm chêh tôm xo rơkong khu lâp kong têa kô pơtối pêi pro [ă tâi tâng rêm pâ ki ai tơdjâk troh vâ po rơdâ ‘na hnoăng cheăng tơpui kâ, pro hơniâp le\m [ă krá tơniăn.

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng