Tăng ngăn hâi: 23/9/2020


 

VOV4.Sêdang - Xua tơdjâk ing pơreăng Covid-19, lâp kong pơlê Dak Lak ai 859 khu tơru\m, mâu ngế krê châ kum pro mơdon tơ’nôm hâi khế lối 194 rơtal liăn nâp hnoăng liăn mơhá, liăn mung tơnêi tiô tơdroăng pơkâ 41 dêi Chin phuh.

Kơxo# liăn châ nâp liăn hnoăng mơhá kơnâ mơdêk, nâp hnoăng liăn mơhá khu mơdró kâ, liăn nâp mung tơnêi mâu khế 3, 4, 5 [ă khế 6 hơnăm 2020 kô châ pêi pro hrá. Mâu khu tơru\m, mâu ngế krê nâp hnoăng liăn mơhá kố ki hên pêi cheăng kâ tung mâu khu, kơvâ cheăng ki tro tơdjâk ó ing pơreăng Covid-19, mê cho: pêi chiâk deăng, loăng pơlái kuăn kiâ kong [ă ká xi xo\ng, uâ mơdiê kế tơmeăm, teăn kế tơmeăm, pơto chơ kế tơmeăm, tê mơdró, tíu ối pơtê, tíu ôu kâ, ôm hyô; cheăng [ă kơmăi kơmok, kế tơmeăm ki hâng pơklêp; khu mơdró kâ ki ku\n [ă ki ku\n khât.

Khu rak ngăn nâp hnoăng liăn mơhá kong pơlê Dak Lak ăm ‘nâi vâ to\ng kum re\ng má môi ăm mâu khu mơdró kâ tung tơdroăng ki pêi klêi hlá mơ-éa pâ mơdon tơ’nôm hâi khế nâp hnoăng liăn mơhá, Khu nâp hnoăng liăn mơhá hiăng mơjiâng mâu tôh pêi pro tơdrêng vâ tăng tơku\m mâu tơdroăng re\ng pơkâ tơleăng kơdroh nâp hnoăng liăn mơhá ăm mâu khu mơdró kâ.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định