Tăng ngăn hâi: 7/10/2020

 

 

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 6/10, khu râ kăn pêi cheăng dêi Tơdroăng mơnhông mơdêk Khu lâp kong têa dó inâi UNDP hiăng ai roh pêi cheăng [a\ Vi [an kuăn pơlê kong pơlê Dak Lak ‘na tơdroăng tơkêa bro thăm mơnhông ivá kâi trâng dêi tơdroăng pêi chiâk deăng tiô rêm rơpo\ng drêng ai tơdroăng ôh tá bê têa xua kong prâi pro ôh tá tơniăn a kơpong Tây Nguyên [a\ peăng pá tơdế pá hdroh tơnêi têa Việt Nam. Tơdroăng tơkêa bro xua Khu râng liăn to\ng kum xua kong prâi pro ôh tá tơniăn dêi Khu lâp kong têa to\ng kum [a\ tâi tâng kơxo# liăn lối 30 rơtuh dollars to\ng kum ôh tá êa mơdrếo, hâi khế pêi pro tiô tối hdrối sap ing hơnăm 2020 troh 2025.

 

 

 

UNDP pêi cheăng [a\ Vi [an kuăn pơlê kong pơlê Dak Lak

 

A Dak Lak tơdroăng tơkêa bro tiô tối hdrối châ pêi pro a 11 cheăm dêi 4 tơring ai: tơring Ea Hleo, }ư Mgar, Ea Kar [a\ Krông Pa]. {a\ tâi tâng kơxo# liăn châ xing xoăng lối 4 rơtuh 500 rơpâu dollars Mih. Drêng kêi đeăng, kô ai dâng 6 rơpâu rơpo\ng tung kơpong tơdroăng tơkêa bro châ pơxúa.

A sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định