Tăng ngăn hâi: 20/8/2020

 


VOV4.Sêdang - Khu ngăn mơnăn mơnoâ [ă pơlât mơnăn kong pơlê Dak Lak ăm ‘nâi, tíu cheăng kố nếo ‘nâi ai pơreăng hơbáu mông tơlo\ng kơchup chêng a kơpôu ro chu dêi môi rơpo\ng kuăn pơlê a cheăm Ea Wel, tơring {uôn Đôn. Pơreăng kố pơxiâm châ hlo sap ing hâi lơ 10/8 [ă nôkố hiăng ai 41 to mơnăn dêi 13 rơpo\ng kuăn pơlê, a thôn 7 [ă pơlê Tul B, cheăm Ea Wel.

 

 

Dak Lak: Hlo ai pơreăng hơbáu mông tơlo\ng kơchup chêng a kơpôu ro chu

 

Tiô Khu ngăn ‘na mơnăn mơnoâ Dak Lak tối, tơring kố dế mot tung rơnó mê hngê, kong prâi đi đo hngiâm kơchoh, cho tơ’lêi hlâu ăm pơreăng hơbáu mông tơlo\ng kơchup chêng a mơnăn mơnoâ [ă tâ tú re\ng. Xua mê, pơreăng kố ối mơni kô tâ tú hên tâ tâng rơpo\ng ki ai mơnăn mơnoâ mê ôh tá tơmâng troh tơdroăng ki pâk pơkeăng ăm kơpôu ro chu dêi tơná.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định