Tăng ngăn hâi: 19/9/2020

 

 

Tơpoăng ca cao dêi Ko\ng ti Ca Cao Nam Trường Sơn, cheăm Ea Na, tơring Krông Ana cho kế tơmeăm OCOP 4 to hơlo\ng, hên má môi tung 11 to kế tơmeăm ki nếo châ Dak Lak mơnhên tối, klâ xing xoăng. Pôa Trương Ngọc Quang, kăn pơkuâ ko\ng ti tối: Ca cao châ pêt hên a Dak Lak, mâu kế tơmeăm ki châ pro sap ing ca cao dêi kong pơlê xuân dâi le\m, cho ngế ki mơjiâng pro đi đo trâm hên xơpá tung tơdroăng ki tơru\m tê, tơru\m mơdró, tê tơdroăng kố.

Xua mê, [ă tơdroăng ki veăng kum dêi kong pơlê, ko\ng ti hiăng ăm tơpoăng ca cao kố veăng tung tơdroăng OCOP. Xua pêi pro kơtăng tiô tơdroăng rak ngăn ki dâi le\m, tơdrăng ‘na ki xiâm rêi dêi kế tơmeăm, ca cao Nam Trường Sơn châ ối tung OCOP 4 to hơlo\ng. Tiô pôa Quang tối, kố kô cho môi rôh tơ’lêi hlâu vâ kế tơmeăm chiâng vâ re\ng veăng tê mơdró tung kơchơ tơnêi têa [ă kong têa ê:

‘’Nam Trường Sơn hiăng veăng tung mâu troăng hơlâ châ mơnhên chưng chih xuân môi tiah châ kâ hên pri, la [ă tơdroăng OCOP cho môi tơdroăng ki ôh ti xê to dêi kong pơlê mê ối cho dêi tơnêi têa, tơdroăng ki veăng mơnhên tối mơnhên OCOP ko\ng ti rơhêng vâ 1 iâ vâ tối rơdêi ki kơnía tung kơchơ tê mơdró inâi vâ pêi châ mâu tơdroăng pơkâ dêi OCOP, môi iâ cho rơhêng vâ pro chiâng ai mâu kế tơmeăm OCOP châ tơru\m, tơpui tơno mâu túa pơkâ tơru\m cheăng, mơjiâng pro kế tơmeăm’’.

 

 

Têa kơdruâ }ư\ Yang Sin dêi kong pơlê Dak Lak veăng mơđah tơbleăng a rôh po kơchơ ‘na tơmeăm chiâk deăng [ă tơmeăm OCOP kơpong Tây Nguyên hơnăm 2019

 

Ki khât gá ăm hlo, Tơdroăng rêm to cheăm môi to kế tơmeăm khoăng dế pro ivá rơdêi kố ăm hên tuăn tơmiât ki nếo, mâu kế tơmeăm ki nếo pơxiâm ai mâ a tâi tâng mâu kong pơlê. Jâ Trần Thị Kim Luyến, ngế ki pơkuâ tíu ki pro tơpoăng klo#ng tr^ng Kim Luyến ăm ‘nâi: Veăng mơnhên tối kế tơmeăm tiô tơdroăng OCOP cho túa vâ tíu pêi cheăng mơjiâng pro khên tơnôu pơkâ tơná tung mâu tơdroăng ki tơpui leăng, mơnhên tối nhên vâ châ mơhno tối nhên mâu tơdroăng ki tá hâi pêi pro klêi, pơtối hriâm [ối mâu tơdroăng ki rơkê ple\ng vâ rơkê ăm dêi tơná:

‘’Xuân cho môi tơdroăng ki pơloăng mơnúa, la xuân cho môi rôh ki tơ’lêi hlâu vâ ăm kế tơmeăm dêi mâu tíu cheăng châ mâu ngế ki ê ‘nâi troh [ă xuân châ ho#i đong mơnhên tối mâu tíu ki rơdêi, tíu ki ‘ro vâ tíu pêi cheăng ‘mâi rơnêu [ă mơnhông krá tơniăn tơtro [ă tơdroăng ki rơhêng vâ dêi kơchơ tê mơdró’’.

Tiô pôa Nguyễn Hoài Dương, kăn pơkuâ Khu ngăn chiâk deăng [ă mơnhông thôn pơlê kong pơlê Dak Lak tối, xing xoăng, krâ inâi mâu kế tơmeăm OCOP cho tơdroăng ki mơhnho ki dâi le\m dêi kế tơmeăm. Tơdroăng kố kô veăng kum mơdêk ki hlê ple\ng, hnoăng cheăng pôu râng dêi kuăn pơlê, khu mơdró kâ tung mơjiâng, rak vế inâi dêi kế tơmeăm OCOP xuân môi tiah hnoăng cheăng ki pơxúa dêi mâu ngế ki roê xúa.

Kố xuân cho rôh tơ’lêi hlâu vâ kơvâ pêi chiâk deăng Dak Lak mơdêk ivá mâu kế tơmeăm hiăng ai a kong pơlê [ă mơdêk pêi lo liăn ăm khu mơdró kâ, khu pêi cheăng tơru\m, rơpo\ng pêt mơjiâng, tê mơdró. Xua mê, tung la ngiâ ah, Dak Lak pơtối to\ng kum mâu khu ki veăng mơnhên tối xing xoăng kế tơmeăm OCOP tơ-[rê tâ.

‘Ki xiâm mâu kế tơmeăm hiăng ai mâ tung kơchơ, laga vâ pêi klêi mâu tơdroăng pơkâ ki dâi le\m tiô mâu tơdroăng pơkâ tiah lâi mê pâ thế mâu ngế ki pơkuâ mê athế hriăn ple\ng nhên [ă pêi klêi malối cho mâu hồ sơ tro tiô pơkâ krá tơniăn. Vâ tăng hlo tơdroăng kố, tung la ngiâ ah ngin mơdêk hnê hriâm ăm mâu khu ki rak ngăn [ă mâu khu ki kố vâi kô ‘nâi nhên mâu tơdroăng pơkâ. Sap ing mê pro tơ’lêi hlâu ăm vâi sap ing rôh ki mơjiâng tuăn tơmiât, mơjiâng túa pơkâ kế tơmeăm, tối tơbleăng mơjiâng kế tơmeăm [ă ki kal má môi cho tơru\m tê mâu kế tơmeăm kố’’.

Tơdroăng OCOP châ ngăn cho troăng hơlâ ki tơ-[rê vâ mơnhông khu kế tơmeăm râ cheăm, tơring. Ing mê, mơdêk ăm tơdroăng ki mơjiâng thôn pơlê nếo châ mot trâu hngế, tơ-[rê, krá tơniăn.

Xua mê, Dak Lak pơkâ troh tâi hơnăm 2020 ah kô pêi klêi, ‘mâi rơnêu 27 kế tơmeăm OCOP tung kơvâ pêi chiâk deăng [ă tê mơdró, ôm hyô thôn pơlê dế ai nôkố dêi mâu tơring, cheăm; mơnhên 1 – 2 kế tơmeăm 5 to hơlo\ng râ tơnêi têa, 10 – 20 to kế tơmeăm 3 – 4 to hơlo\ng râ kong pơlê; mơ-eăm mơjiâng 1 – 2 pơlê ôm hyô kong kế nhâ loăng, pơlê mơhno túa le\m tro [ă kơpong kuăn pơlê rêh ối thôn pơlê tiô túa pơkâ. Nôkố, kong pơlê hiăng xing xoăng châ 11 to kế tơmeăm, mâu kế tơmeăm ki u ối kô châ pơtối mơnhên tối tung rôh má 2, hơnăm 2020.

 

 

            Hương Lý chêh

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định