Tăng ngăn hâi: 25/9/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 24/9, a Tíu chôu ‘măn rak vế kế tơmeăm khoăng Dak Lak, Khu pơkuâ ‘na mơhno túa le\m tro – Ivá [a\ ôm hyô kong pơlê tơru\m [a\ Kơpong chôu ‘măn rak vế tơmeăm khoăng Pôa Hồ Chí Minh, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa hneăng apoăng a tíu pêi cheăng Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơxiâm tơku\m po mơđah tơbleăng tơmeăm khoăng, um Pôa Hồ Chí Minh – Tơdroăng rêh ối [a\ tơdroăng cheăng.

 

Tơmối troh ngăn um a tíu chô 'măn kế tơmeăm khoăng ron ton nah Pôa Hồ Chí Minh

 

Tơku\m po sap ing kố troh tâi khế 12/2020, mơđah tơbleăng 268 um, kơxop mơ-éa tiô 6 tơdroăng pơxá ‘na tơdroăng rêh ối, tơdroăng pêi cheăng dêi Pôa Hồ [a\ ‘na mâu tơdroăng cheăng dêi mâu hdroâng kuăn ngo kong pơlê Dak Lak tung tơdroăng hriâm tâp [a\ pêi tiô tơdjâ hiâm mơno dêi Pôa.

Veăng a tíu mơđah tơbleăng tơmeăm, um, pôa Bùi Văn Cường, Kăn pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng kong pơlê tối, kố cho tơdroăng ki ai pơxúa ahdrối Hneăng hôp Đảng [o# roh má 17. Ing mê, kum thăm mơnhông tơdroăng hriâm tâp [a\ pêi tiô tơdjâ Pôa Hồ dêi kăn [o#, kuăn pơlê Dak Lak kô thăm pêi hên tơdroăng [a\ trâu hơngế.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định