Tăng ngăn hâi: 21/9/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Khu pơkuâ Đoân droh rơtăm Dak Lak nếo tơku\m po Hneăng hôp mơgêi tơdroăng pêi cheăng ton xo\n mơnhông droh rơtăm, hneăng hơnăm 2011 – 2020. Tung 10 hơnăm kố nah kong pơlê Dak Lak hiăng pêi pro hên tơdroăng, pơkâ pêi, po rơdâ trâu hơngế troh mâu râ Đoân droh rơtăm tung lâp kong pơlê. Kong pơlê hiăng po vâ chê 400 lâm hnê troăng pêi cheăng Đoân, Ho#i, Đo#i ăm kăn [o# đoân a pơlê pơla; tơku\m po hr^ng tơdroăng hnê mơhno tăng cheăng pêi, tơbleăng tăng cheăng pêi ăm droh rơtăm.

Thăm to\ng kum hok tro ai tơdroăng rêh ối pá puât, tâi tâng kong pơlê hiăng diâp 16 rơpâu 450 hnoăng liăn hriâm rơkê, diâp 3 rơpâu toăng rơxế mái ăm hok tro kơtiê, to\ng kum 8 rơpâu ngế sinh viên mung liăn vâ hriâm tâp. Ing tơdroăng tơkêa bro ‘’To\ng kum droh rơtăm lôi pâk chik matu\i vêh rêh ối [a\ pơlê pơla’’, mâu tíu cheăng hiăng to\ng kum, pơlông djâ châ lối 1 rơpâu 500 ngế droh rơtăm hrá tơtêk, droh rơtăm vêh le\m klêi kơ’nâi lôi pơtê pâk chik ma tu\i.

Rêm hơnăm, mâu tíu cheăng hiăng mơhnhôk châ lối 90% ngế droh rơtăm veăng mâu tơdroăng mơjiâng tơdroăng rêh ối mơhno túa le\m tro a pơlê pơla; ai lối 70% tíu cheăng Đoân droh rơtăm tung pơlê pơla tơru\m tơku\m po tơdroăng hnê khoa hok kih thuât, túa pêi tơbleăng ăm droh rơtăm.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định