Tăng ngăn hâi: 15/9/2020

VOV4.Sêdang - Sap ing hâi lơ 14 – 15/9, a pơlê kong kơdrâm Gia Nghĩa, kong pơlê Dak Nông, Khu pơkuâ vâi kơdrâi Việt Nam tơru\m [a\ Khu pơkuâ vâi kơdrâi kong pơlê Dak Nông tơku\m hnê mơhno ‘na pơtâng tối vâi kơdrâi hdroâng kuăn ngo, mơngế tiô khôp. A roh pơtâp, mâu kăn [o#, khu tơru\m cheăng châ hnê ‘na troăng mơjiâng khu ngế; troăng mơnhên khu vâi kơdrâi pá vâ tơku\m, troăng klâ, mơjiâng mâu túa pêi tơku\m tiô rơxông nếo; troăng tơku\m po châ tơ-[rê a mâu tíu cheăng; tơbleăng mâu troăng pơtâng tối trâm mâ, pơtâng tối mâu ngế ki kơhnâ rơkê, séa ngăn, tiâ tơpui leăng pơlê pơla; mâu troăng pêi ki rơkê, túa pêi ki kal tung mơhnhôk vâi kơdrâi, mâu ngế tiô khôp; ‘nâi ple\ng tơ’nôm mâu troăng hơlâ ‘na hdroâng kuăn ngo, mơngế tiô khôp [a\ tơdroăng pơlê pơla, tíu pêi cheăng.

Ing hnê mơhno kum kăn [o#, khu tơru\m cheăng mơdêk ki hlê ple\ng tung tơdroăng pơtâng tối vâi kơdrâi hdroâng kuăn ngo, mơngế tiô khôp tung rơxông nếo [a\ tơdroăng pêi cheăng dêi khu, kum pêi kêi đeăng mơ’no Pơkâ Hneăng hôp vâi kơdrâi lâp tơnêi têa roh má XII.

 

           

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định