Tăng ngăn hâi: 21/1/2020

VOV4.Sêdang - Khu xiâm pơkuâ ngăn lêng Rusi dế tơbleăng, mâu kơno\ng dêi đông lêng tơ-[ai H'meymim dêi kong têa kố a Syria hiăng tro vâi mơdât môi rôh khu ‘mêi lăm plâ [ă tơ-[ai oh tá ai mơngế vê.

Ing mê, 3 toăng tơ-[ai ôh tá ai mơngế vê hiăng troh a đông lêng H'meymim ing peăng Mâ hâi lo ‘na Kơnho\ng [ă tíu kô hiăng kho khu ‘mêi pe\ng klêh a tíu oh hơngế ing đông. Oh tá ai hlâ mơngế [ă oh tá ai lu\p tơmeăm.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng