Tăng ngăn hâi: 14/12/2019

VOV4.Sêdang - Pôa Phan Văn Đa, Kăn pho\ hnê ngăn Vi [an kong pơlê Lâm Đồng  nếo pơkuâ hâi hôp tối tơbleăng Festival reăng Đà Lạt hơnăm 2019. Pơxá ‘’Đà Lạt [ă reăng’’, Festival reăng Đà Lạt rôh má 8 hơnăm 2019 po sap hâi lơ 20 troh lơ 24/12/2019 a pơlê kong kơdrâm Đà Lạt, pơlê kong kơdrâm Bảo Lộc [ă mâu tíu ki ê tung kong pơlê [ă hên tơdroăng pêi pro vâ ô eăng ki le\m pơxúa dêi reăng [ă kơvâ pêt reăng, inâi tíu ôm hyôu Đà Lạt – Lâm Đồng, mơdêk tơbleăng inâi Đà Lạt – cho ing ki le\m tơviah dêi tơnêi le\m hơpok’’.

Xuân tung rôh po Festival reăng hơnăm kố kong pơlê Lâm Đồng tơku\m po măng t^ng mơhno tơbleăng chế - ché luă Lâm Đồng a pơlê kong kơdrâm Bảo Lộc. Kố cho tơdroăng mơhno le\m tro dêi tơdroăng cheăng pêi ton nah dêi kong pơlê vâ mơdêk tơbleăng tê mơdró, ôm hyô, mơnhông mơdêk, hlối cho rôh vâ mơngế ki pêt, tê mơdró chế, pêt loăng yâu păn hdrong, mơdâ hdrê loăng pro prế, teăn chế luă [ă hía hé châ tơbleăng, mơhno, mơdêk, veăng kum ki rơdêi, um méa ‘na kơpong tơnêi [ă kuăn mơngế, pơlê pêt chế Blao [ă pơlê xiâm pro ché luă Bảo Lộc.  

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng