Tăng ngăn hâi: 27/8/2020

 

VOV4.Sêdang - Klêi kơ’nâi VOV [a\ mâu kơ koan chêh hlá tơbeăng chêh tối tơdroăng hno têa hngêi kơmăi on tơhrik Plei Keo, cheăm Ayun, tơring }ư\ Sê, kong pơlê Gia Lai tá hâi séa ngăn ăm xúa mê hiăng tơ’nhê, Khu pơkuâ ‘na pêi chiâk deăng [a\ Mơnhông thôn pơlê kong pơlê Gia Lai séa ngăn nhên, pơkâ mâu tíu cheăng ki tơdjâk tơniăn ki dâi le\m dêi hno têa. Tiô tơbleăng dêi Khu pơkuâ, hno têa dêi long têa Pleikeo xo\n lối 15 km xua Ko\ng ti pêi cheăng tiô rơnó mơjiâng tơmeăm khoăng Nghĩa Thành, kong pơlê Quảng Nam cho khu ki mơjiâng pro.

 

Gia Lai pơkâ kơtăng rơnêu hno têa a long têa Plei Keo

 

 

Kố hno têa ai hên tíu tơ’nhê mơhé tá hâi séa ngăn ăm xúa, tá hâi xúa. Khu pơkuâ cheăng tối ăm ‘nâi, rơtế [a\ tơdroăng séa ngăn tơnêi tíu, Khu pơkuâ cheăng hiăng ai mơ-éa pơkâ khu pơkuâ mơ’no liăn cheăng, rơnêu krá tơniăn ki dâi le\m dêi hno, long rơchôa têa Plei Keo.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định