Tăng ngăn hâi: 22/1/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxêi lơ 20/1, Khu xiâm pơkuâ ngăn Mô đo#i gak tơkăng kong dêi kong pơlê Gia Lai hiăng tơku\m po trâm mâ mâu krâ pơlê, mâu ngế kuăn pơlê pâ nhoăm dêi mâu cheăm tơkăng kong tung kong pơlê Gia Lai drêng troh rơnó hơngui Tân Sửu 2021. Tung pơla sôk ro dêi hâi trâm mâ, Khu xiâm pơkuâ ngăn Mo# đo#i gak tơkăng kong dêi kong pơlê hiăng tí tăng ‘nâi ple\ng mâu tơdroăng hiăng châ pêi tơ-[rê tung tơdroăng cheăng kring vế, gak ngăn tơkăng kong xuân môi tiah hnoăng veăng ‘no dêi mâu krâ pơlê, mâu ngế kuăn pơlê pâ nhoăm a mâu cheăm tơkăng kong, malối, 49 ngế krâ pơlê, mâu ngế kuăn pơlê pâ nhoăm dêi mâu cheăm  tíu tơkăng kong hiăng ai hên hnoăng veăng ‘no pêi tung tơdroăng mơhnhôk kuăn pơlê rơtế veăng ‘no hnoăng kring gak tíu tơkăng kong, tíu ki hdró, mơjiâng troăng tơkăng kong hơniâp le\m, tơru\m, tơrôa rơtế mơnhông mơdêk, tơxâng cho mâu chêm apoăng dêi mâu thôn, pơlê.

Teăng mâ kăn xiâm hnê ngăn Đảng kong pơlê Gia Lai pôa Hồ Văn Niên rơkâu mâu krâ pơlê [ă púi vâ mâu krâ pơlê, mâu ngế kuăn pơlê pâ nhoăm ing mâu cheăm tíu tơkăng kong pơtối mơdêk hnoăng cheăng pêi tơná, veăng a tơdroăng kring vế hnoăng dêi mâu kăn kring tơniăn tơnêi têa.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định