Tăng ngăn hâi: 27/11/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Khu xiâm pơkuâ ngăn lêng kong têa Hàn Quốc kơxo lơ 26/11 pơkâ tơdroăng ki mơdât khu lêng tung tâi tâng mâu lêng lăm ôm hyô, pôu ngăn [ă pêi pro kơtăng mâu tơdroăng pơkâ  ‘na klâ ối krê pơlê pơla tung đông lêng sap ing hâi lơ 27/11 troh lơ 7/12 la ngiâ. Tơdroăng pơkâ kố xuân pơkâ thế khu kăn, mâu lêng kơdroh mâu tơdroăng ki tơku\m po rôh hôp, pơtê pơtân mâu rôh lăm pêi dêi hnoăng cheăng [ă tơdroăng ki khôp tơku\m. Khu xiâm pơkuâ ngăn lêng Hàn Quốc tối tơbleăng mâu ngế ki pro xôi tơdroăng pơkâ, pro chiâng ai tơdroăng ki tâ tú dêi pơreăng kô tro pơxâu phâk kơtăng. Tơdroăng pơkâ kố dêi Khu xiâm pơkuâ ngăn lêng kong têa Hàn Quốc châ mơ’no tối klêi kơ’nâi châ ‘nâi môi tíu ki ai pơreăng a tíu xiâm hnê hriâm lêng, tung mê ai 66 ngế nếo mot pro lêng [ă 4 ngế sih quan séa ngăn mơheăm dương t^nh [ă SARS-COV-2.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định