Tăng ngăn hâi: 19/10/2020

 

 

VOV4.Sêdang - Tiô tơdroăng pơkâ, kơxo lơ 20/10, pơxiâm po rôh hôp má 10, hneăng 14. Rôh hôp má 10 po tung pơla 19 hâi vâ séa ngăn ho\ng 7 tơdroăng tơkêa, 3 kơxop hlá pơkâ ăm rơkong veăng tơpui tối [ă 4 tơdroăng tơkêa luât [ă hên tơdroăng kal ki ê. Vâ hbrâ ăm rôh hôp kố, măng t^ng hdrối, Vi [an pơkuâ Kuo#k ho#i nếo tơku\m po rôh hôp má 49 ăm rơkong veăng tơpui tối ‘na mâu tơdroăng ki kal pơtroh ăm Kuo#k ho#i. Klêi 3 hâi pêi cheăng, Vi [an pơkuâ Kuo#k ho#i hiăng pêi klêi tơdroăng ki pơkâ mơ’no.

 

 

 

Xông tơpui a hneăng hôp má 49 dêi Vi [an pơkuâ cheăng Kuo#k ho#i, jâ Nguyễn Thị Kim Ngân, Kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i ăm ‘nâi: mâu tơdroăng pơtroh ăm Kuo#k ho#i a roh hôp drêng kố ai mâu tơdroăng ki pơrá phá dêi rơpó ing mâu tơdroăng tơkêa pro luât: mê cho tơdroăng tơkêa Luât rak ngăn hyôh kong prâi, ‘mâi hơ’leh péa tơdroăng pơkâ dêi Kuo#k ho#i; tơdroăng tơku\m pêi cheăng dêi mâu kăn tung kơpho# pơlê kong kân Hồ Chí Minh; mơnúa [ă tơleăng mơnhên tơdroăng pá ki tơdjâk troh tơnêi lêng, ‘na tơdroăng rak pro tơniăn. Pak^ng mê, hlối hnê tối ‘na pơkâ mơnhông cheăng kâ - rêh ối [ă ‘na liăn ngân Tơnêi têa hơnăm 2021 [ă x^ng xoăng liăn ngân xiâm tơnêi têa hơnăm 2021 [ă hên tơdroăng ki ê tơdjâk troh mơnhông cheăng kâ - rêh ối.

Jâ Nguyễn Thị Ngân, Kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i tối:

‘’Kố cho hneăng hôp vâ hbrâ ăm rôh pơxiâm po hneăng hôp Kuo#k ho#i. Xua hneăng hôp mơgêi achê hâi ki pơxiâm po roh hôp mê kơ’nâi mơgêi rêm tơdroăng mê athế mâu kơ koan dêi Kuo#k ho#i [ă mâu kơ koan dêi Chin phuh thế thâ tơru\m tăng ‘nâi ple\ng, pơtối tăng ‘nâi, chêh klêi, ‘mâi rơnêu chêh tung hồ sơ mâu tơdroăng tối tơbleăng mâu tơdroăng chêh tung hlá mơ-éa pơkâ dêi luât vâ teăm pơtroh ăm Kuo#k ho#i’’.

Hâi pơxiâm hôp roh má 49 dêi Vi [an pơkuâ Kuo#k ho#i

 

Hneăng hôp má 49 dêi Vi [an  Kuo#k ho#i  hiăng tơku\m tơpui tơno ‘na tơdroăng séa ngăn tơdroăng pơkâ ‘’Tơdroăng pêi pro mâu tơdroăng Tơhrâ  tê mơdró tơniăn (FTA) ki Việt Nam cho tung khu’’, môi tơdroăng hnê tối tiah kố, pa k^ng mâu tơdroăng ki tơ’lêi hlâu xuân ối hên tơdroăng ki tơvâ tơvân, ki hâi pro, ki pro hâi tro, pơloăng mơnúa ki Việt Nam xuân ối trâm môi tiah: Ki pơxúa veăng tơlo tung tơdroăng ki pơxúa lâp plâi tơnêi dêi Việt Nam iâ, kơxo# ki xúa mơnhên xiâm gá iâ.

Pôa Phan Thanh Bình, Kăn xiâm hnê ngăn Vi [an ‘na mơhno túa le\m tro, hnê hriâm, ‘na droh rơtăm, khu pho#m xông kân [ă vâi ‘ne\ng dêi Kuo#k ho#i ai tối tiah kố:

‘’Môi tơdroăng ki kal, mê cho tơdroăng ki tro ‘na luât [ă tơdroăng tê mơdró dêi lâp plâi tơnêi Việt Nam. Tối tơbleăng hiăng pơkâ, la ngiâ thế ngăn nhên tơdroăng mê, cho mâu tơdroăng ki ai tơdjâk troh tơbriât, săm phoăng lâp plâi tơnêi tung mê ai tá tơdroăng ki pin hiăng ‘nâi  môi tiah vâ hmâ [ă lâp plâi tơnêi [ă mâu ki rơkê dêi pin kô ai tum\ ivá vâ tơ-briât [ă lâp plâi tơnêi mê tiah lâi’’.

Jâ Nguyễn Thị Kim Ngân, Kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i xông tơpui mơhêi hneăng hôp

 

Ki tơdjâk troh tơdroăng tơmâng vâ ‘nâi ple\ng xua ko\ng nge# drêng mâu khu mơdró kong têa ê ‘no liăn cheăng a Việt Nam, Kăn xiâm hnê ngăn Vi [an Khoa hok, Ko\ng nge# [ă Hyôh kong prâi pôa Phan Xuân Dũng ai tối tiah kố, kal tối nhên troăng hơlâ pêi ki pơxúa má môi ăm Việt Nam:

‘’Xo liăn ngân tơnêi têa ing mâu tơdroăng pơcháu cheăng xua ko\ng nge# mê á tối tối tơbleăng tiah hiăng tối kơpêng, tiah mê ki tơvêh ăm, ki vâi pro um méa ăm tơnêi têa pin, mê cho rêm hơnăm pin tê hên to lâi, tê ăm kong têa ê hên tơkéa lâi, vâ pro ki xiâm gá le\m ăm pin, la ki khât gá vâ châ ’mot a liăn ngân tơnêi têa gá to lâi’’.

Tối tơdroăng Kuo#k ho#i rah xo tơdroăng séa ngăn ‘’Tơdroăng pêi pro mâu Tơhrâ tê mơdró tơniăn ki Việt Nam cho tung khu’’ cho kal [ă tơtro. Laga, jâ Tòng Thị Phóng, Kăn xiâm pho\ hnê ngăn Kuo#k ho#i xuân tối, thế Chin phuh rơtế [ă mâu kăn tung khu séa ngăn tơmâng xo tu\m tơdroăng ki veăng hnê tối, vâ tơku\m rah chêh ‘mot tung hlá mơ-éa tơbleăng re\ng chêh, la tơ-brê:

‘’{ă Chin phuh kal thế tơmâng khât tâ nếo troh tơdroăng hnê tối, mơdêk hnoăng cheăng pêi dêi mâu kăn [o# kơ koan tơnêi têa xuân môi tiah mâu khu mơdró ki veăng pêi tung FTA. Á thế Khu kăn séa ngăn tơmâng xo tí tăng ‘nâi ple\ng nhên tâi mâu tơdroăng veăng hnê tối dêi mâu ngế cheăng tung Vi [an pơkuâ cheăng Kuo#k ho#i. Khu kăn séa ngăn xuân thế ai tơdroăng chêh tối mơgêi, pâ veăng hnê tối ing Mâu kăn hdrối nah drêng Kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i k^ pơtroh ăm mâu kăn Kuo#k ho#i ‘’.

Kơ’nâi pái hâi pêi cheăng, Vi [an pơkuâ cheăng Kuo#k ho#i hiăng pê klêi tơdroăng pơkâ [ă mơgêi klêi hôp mâu kơ koan tăng ‘nâi ple\ng nhên tơdroăng ki mơgêi dêi tơrêm tơdroăng vâ re\ng chêh klêi mâu tơdroăng tung hlá mơ-éa luât, hlá mơ-éa pơkâ [ă mâu tơdroăng tối tơbleăng ki pơtroh ăm Kuo#k ho#i a roh hôp má 10. Kố cho roh hôp ki kal, vâ tối cho roh hôp mơ’nui hneăng, hvái ngăn tơdroăng cheăng hiăng tơbleăng tung plâ hneăng Kuo#k ho#i má 14.

Kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i tối thế {ơrô Kuo#k ho#i pơtối hbrâ séa ngăn, tí tăng ngăn tu\m tơdroăng, mâlối cho ‘na tíu pêi cheăng, tơmeăm khoăng, kih thuât, ‘na rak tơniăn ăm roh hôp, malối tung pơla roh hôp má 10 po tung pơla dế rơnó mêi, khía mơhot, têa kân lân lu tung lâp tơnêi têa.

VOV

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định